Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008

  • Trond Sirevåg

Sammendrag

Artikkelen behandler utviklingen av Noark – standarden for elektronisk arkivdanning i norsk offentlig forvaltning – fra versjon 1 (1984) til versjon 5 (2008). Den beskriver omstendighetene som medførte at standarden ble til i 1984, og søker å forklare hvorfor og hvordan det lyktes å utbre standarden slik at Noark-systemer ble enerådende i offentlig forvaltning i løpet av 1990-årene. Riksarkivarens strategier i Noark-utviklingen behandles, – de som fra først av fikk Riksarkivaren til å engasjere seg i standardiseringsarbeidet, de som deretter fikk Riksarkivaren til å overta forvalteransvaret for Noark, og de som senere er endret eller justert som resultat av erfaringer med Noark-baserte systemer og av nyåpnede teknologiske muligheter. Særlig vekt legges på å belyse Riksarkivarens motiver for å overta ansvaret for Noark-standarden fra 1990.

Noark plasseres også i det internasjonale bildet, og sammenholdes med andre standarder som ISO 15489 og EU-standarden MoReq. Da Noark-utviklingen startet i 1984, pågikk tilsvarende utviklingsprosjekter både i Danmark og i Sverige. Artikkelen søker forklaringer på at en journal- og sakarkivstandard bare ble en realitet i Norge.

Forfatterbiografi

Trond Sirevåg

Født 1943. Cand.philol. 1972 (UiO) med historie hovedfag. Arkivar/førstearkivar i Riksarkivet 1972-1981. Gruppeleder i Statskonsult (R-direktoratet) 1981-1989, her også prosjektleder for Noark 1 og 2. Utredningsleder i Forvaltningstjenestene og sekretær for Departementenes datasamordningsutvalg 1989-1990. Leder for Edb-avdelingen i Riksarkivet 1990-2006. Prosjektdirektør i Riksarkivet 2007-2012.

Publisert
2014-11-14
Hvordan referere
Sirevåg, T. (2014). Utviklingen av Noark-standarden 1984 – 2008. Tidsskriftet Arkiv, 5. https://doi.org/10.7577/ta.1149
Seksjon
Fagfellevurdert artikkel