Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Tidsskriftet FORMakademisk er et forum for publisering av forskning innen design og designdidaktikk. FORMakademisk er et fagfellevurdert tidsskrift åpent for publisering av forskningsartikler fra alle felt innen design og designdidaktikk, slik som industridesign, visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign, arkitektur, landskapsarkitektur og urbanisme, og utdanning på alle nivå fra barnehage til doktorgrad. FORMakademisk har som mål å skape et forum for utveksling av forskningsresultater og konsepter på tvers av ulike designkulturer og designpraksiser, innen designteori og designhistorie, praksisbasert forskning og designdidaktikk. Design sees som et generisk begrep, i betydningen menneskeskapte gjenstander og de prosessene som ligger bak, på linje med Herbert Simon, som sier at ‘... everyone designs who devises courses of action aimed at changing existing situations into preferred ones’ (Simon, 1969, p. 55).

Dette åpner for at forskere med ulik designidentitet kan samles i ett forskningsfelleskap under en felles fane. Tidsskriftet henvender seg med dette i første rekke til forskere innen design ved høyere utdanningsinstitusjoner, andre forskningsinstitusjoner og næringsliv i Norge og Norden. FORMakademisk tar mål av seg til å bli Nordens viktigste faglige forum for design- og designdidaktisk forskning og kvalitetsutvikling på sitt felt. Artikler publiseres på enten engelsk, norsk eller andre skandinaviske språk. Den faglige kvaliteten i tidsskriftet sikres gjennom systematisk fagfellevurdering (peer review). FORMakademisk skal først og fremst presentere ny faglig innsikt i en form som er tilgjengelig for interesserte forskere. Dernest skal tidsskriftet holde fagfeltet i god hevd, ved å gi oversikt over kvalitetsvurdert faglitteratur og ved å gi gratis tilgang til tidsskriftets egne artikler.

Tidsskriftets ansvarlige redaktør bærer det hele og fulle redaktøransvaret for tidsskriftet. Ansvarlig redaktør plikter imidlertid på eget initiativ å rådføre seg med sine redaksjonelle medarbeidere og redaksjonsrådet. Det er dermed kollegene i redaksjonen og redaksjonsrådet som kollektivt går god for det faglige kvalitetsarbeidet den ansvarlige redaktøren leder i FORMakademisk.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

Contributions to this section will be peer reviewed by at least two independent reviewers.

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Redaksjonelt

Bidragene til denne seksjonen blir redaksjonelt fagvurdert

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Inviterte Artikler

Fagvurdering: Bidrag til denne seksjonen blir fagfellevurdert av minst 1 fagkonsulent utenom redaksjonen
Redaksjonen inviterer bidragsyteren, og bidragets omfang og art skal være avtalt på forhånd
Inviterte bidrag kan være for eksempel oversettelser av klassikere på feltet, disputasinnlegg, oversiktsartikler, introduserende artikler, offentlige foredrag, temapresentasjoner og debattinnledninger.

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Bokanmeldelser

Contributions to this section will be editorial peer reviewed.

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Debatter

Contributions to this section will be editorial peer reviewed.

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Informasjon om kommmende konferanser

Conferences within the research fields of design and design education

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

HELE NUMMERET

Her kan du laste ned hele nummeret som ett dokument.

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Annonse

Betalt annonse

Merket Bidrag mottas Umerket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Forfatterens suverene rådighet over og ansvar for eget arbeid. Bidragsytere som sender inn manuskript til tidsskriftet skal til enhver tid være sikret suveren rådighet over og fullt ansvar for sitt eget bidrag, helt fram til manuskriptet publiseres. Ved publiseringen gir forfatteren(e) tidsskriftet varig rett til å fremføre det publiserte manuskriptet offentlig i den formen det ble publisert, og til å siteres som første utgiver av manuskriptet. Dette vil blant annet innebære at forfatteren(e) før publisering når som helst kan tilbakekalle manuskriptet sitt, motsette seg foreslåtte endringer, og fremme egne forslag til endringer. Når manuskriptet er akseptert for publisering etter fagfellevurdering, faller forfatteren(e)s ubetingete rett til å kreve innholdsmessige endringer bort. Hvis forfatteren(e) likevel stiller slike krav, er det opp til redaksjonen å vurdere om manuskriptet da også må gjennomgå ny fagfellevurdering, eller må avvises. Ved publisering trer så alle rettigheter og plikter som følger av forfatterens opphavsrett i kraft. Fagfellevurdering ved innsending av et bidrag vurderer redaksjonen aller først om bidraget er relevant for tidsskriftets hovedfokus og spennvidde. Alle relevante faglige bidrag vil deretter gjennomgå en eller flere runder med anonym eller redaksjonell fagfellevurdering, som bestyres av en redaktør, og utføres av faglig kvalifiserte vurderere (interne redaktører og eksterne fagkonsulenter).

Fagkonsulentens arbeid konkluderes dermed med anbefalingen til redaksjonen om at manuskriptet enten blir akseptert, kreves omarbeidet, eller blir avvist. Etter fagfellevurderingen er det likevel helt opp til redaksjonen å treffe beslutningen om manuskriptet skal publiseres eller ikke. (Nærmere opplysninger om fagfellevurderingen og den redaksjonelle vurderingen vil finnes i omtalen av tidsskriftets seksjoner, siden vurderingsprosessen i noen grad må tilpasses bidragenes ulike art.) Redaksjonen krever at fagfeller har doktorgrad eller tilsvarende.

Dette kvalitetssystemet forutsetter at fagkonsulentene kan holdes anonyme for hverandre og forfatteren(e). Tidsskriftets ansvarlige redaktør har det løpende ansvaret for å verve fagkonsulenter som dekker tidsskriftets behov for fagvurdering. Gjennomføringen av den enkelte vurderingsprosessen bestyres av redaktøren(e). Tilsyn med vurderingsprosessene føres av tidsskriftets ansvarlige redaktør, redaksjonsleder og redaksjonsrådet. Tidsskriftet erkjenner at de nordiske fagmiljøene for designforskning er for små og gjennomsiktige til at det lar seg gjøre å opprettholde integriteten og troverdigheten til en helt og fullstendig anonym fagfellevurderingsprosess.

Det vil særlig kunne stilles spørsmål ved forfatterens anonymitet, spesielt i de tilfellene hvor forfatteren allerede er vel kjent og publisert i feltet. Likevel vil tidsskriftet i utgangspunktet gjøre sitt ytterste for å etablere og vedlikeholde en mest mulig anonym ordning, og forutsetter dermed også at alle medarbeidere, bidragsytere og støttespillere er seg sitt medansvar bevisst. Dersom det blir nødvendig å endre tidsskriftets retningslinjer eller rutiner for fagfellevurdering i retning av en enda mer transparent ordning, vil dette bli kunngjort i god tid før endringene gjennomføres. Slike endringer skal likevel aldri kunne gis tilbakevirkende kraft. (Et eksempel på en slik mer åpen prosess for fagfellevurdering praktiseres i et av verdens fremste fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift, jamfør British Medical Journals "Resources for authors: Peer review process".)

Redaksjonell kvalitetssikring

Tidsskriftet sørger dessuten for fullverdig redaksjonell kvalitetsvurdering av alle innsendte bidrag, og alle publiserte manuskript vil ha gjennomgått en redaksjonell manuskriptbehandling, som omfatter både manusredigering, layoutredigering, og korrektur (se Oversikt over den redaksjonelle prosessen). Forfatteren(e) har både rett og plikt til å godkjenne eller avvise de forslagene til endringer og rettelser som legges fram under manusbehandlingen. Inntil manuskriptet er publisert, vil det fra redaksjonens side bli behandlet med fortrolighet, på linje med personlig informasjon.

 

Publiseringsfrekvens

Publiseringsordningen for tidsskriftet er ennå ikke avgjort. (Programvaren gjør det mulig å publisere bidragene til tidsskriftet fortløpende, så snart de er ferdig fagfellevurdert og redaksjonelt behandlet. Det er imidlertid også mulig å tilpasse publiseringsfrekvensen til vanlig regelmessig periodisk publisering, eller mer sporadisk publisering av temanummer, eller som en serie enkeltpublikasjoner.)

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle registrerte brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

Lesere av tidsskriftet kan ta utskrift av de fremførte manuskriptene under samme betingelser som gjelder ved kopiering av fysiske eksemplar. Dette innebærer at masseframstilling av fysiske eksemplar, eller framstilling av eksemplar for kommersielle formål, ikke er tillatt uten etter avtale med forfatteren(e).

 

Om samforfatterskap og gjenpublisering

Samforfatterskap
Når et manuskript har flere forfattere, skal alle forfatterene ha deltatt i arbeidet i en slik utstrekning at den enkelte samforfatteren kan ta offentlig ansvar for hele innholdet. En eller flere forfattere må dessuten ta ansvar for helheten i arbeidet, fra planlegging til publisering. Bare personer som oppfyller alle de tre kriteriene nedenfor kan være medforfatter av en artikkel: Samforfatteren har gitt vesentlige bidrag til idé og utforming, eller datainnsamling, eller analyse og tolking av data. Samforfatteren har bidratt til utarbeidingen av selve manuskriptet, eller til kritisk revisjon av artikkelens intellektuelle innhold. Samforfatteren har hatt godkjenningsansvar for artikkelversjonen som skal publiseres. Personer som har bidratt til arbeidet, men ikke fyller kravene til forfatterskap, kan likevel takkes i et eget avsnitt på slutten av artikkelen. I så fall bør det presiseres hvordan den enkelte har bidratt (slik takk forutsetter for øvrig de aktuelle personenes samtykke).

Gjenpublisering

Tidsskriftet kan publisere aktuelle og relevante meddelelser som tidligere er publisert internasjonalt. oftest i engelskspråklige konferanserapporter eller fagtidsskrift. I spesielle tilfeller kan gjenpublisering også godtas selv om primærpublikasjonen er på norsk (se Seksjonsretningslinjene for mer informasjon). Artikler som gjenpubliseres må oppfylle følgende krav: Redaktørene av begge publikasjonene må være fullt informert. Kopi av den primære versjonen vedlegges manuskriptet til sekundærpublikasjonen. I innledningen til sekundærpublikasjonen skal det henvises til primærpublikasjonen. Den sekundære artikkelen må omskrives med tidsskriftets leserkrets for øye. Den skal dermed ikke være en ren gjengivelse eller direkte oversettelse: en forkortet og omarbeidet utgave vil som regel være det mest hensiktsmessige. Den sekundære artikkelen skal gjengi primærpublikasjonen på en korrekt og pålitelig måte. I sammendraget til den sekundære artikkelen skal det fremgå at samme materiale er publisert, eller vurderes for publisering, i et annet tidsskrift.(Ovenstående er utarbeidet på grunnlag av tilsvarende bestemmelser i Tidsskrift for den Norske Lægeforening)

 

Redaksjonell struktur og ansvarsfordeling

 

Ansvarlig redaktør er hovedansvarlig for driften av tidsskriftet. Det er også oppnevnt en redaksjon som  består av 9 personer.

Redaksjonssekretær skriver referater fra redaksjonsmøtene og skal for øvrig bistå Ansvarlig redaktør.

Redaksjonsmedlemmene er Områderedaktører som har ansvar for hvert sitt felt, og som dessuten skal bestyre driften av selve fagfellevurderingsprosessen for sitt felt. Områderedaktørene kan knytte til seg Fagredaktører etter behov, etter avtale med Ansvarlig redaktør.

Fagredaktørene kan enten knyttes til redaksjonen for en begrenset periode, eller som faste redaktører i et redaksjonelt team ledet av en Områderedaktør.

Tidsskriftet kan dessuten oppnevne en særskilt Assisterende redaktør, som har hovedansvar for å overvåke trinnene i den forlagsmessige manuskriptbehandlingen: henholdsvis manuskriptredigering, layout og korrekturlesing.

Redaktørkollegiet er også tidsskriftets interne fagkonsulenter. Det hele og fulle ansvaret for den daglige driften av tidsskriftet hviler på Ansvarlig redaktør, med hensyn til både faglig drift og administrativ drift. Ansvarlig redaktør og Redaksjonen har begge et selvstendig ansvar for både revisjon og vedlikehold av driften.

 

Redaksjonsrådet

 

Redaksjonsrådet skal

 • gi faglige råd etter forespørsel fra redaksjonen.
 • gi fagfellevurdering av innsendte manus etter forespørself
 • foreslå fagfellevurdering for innsendte manus etter forespørsel
 • inviteres til ett felles møte med redaksjonen pr. år.

FORMakademisk vil offentliggjøre navnene på medlemmene i redaksjonsrådet for å gjenspeile bredden innen forskningsfeltet.

Oppnevnes ut 2009

Redaksjonsrådets medlemmer:

 • Cheryl Akner- Koler, Professor, Konstfack
 • Trygve Ask, Dr.ing, SG Armaturen as
 • Sigmund Asmervik, Professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Theodor  Barth, Førsteamanuensis, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kirsti Bræin, Professor, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Tone Bratteteig, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
 • Richard H. Daly, Dr.
 • Gunnar Danbolt, Professor, Universitetet i Bergen
 • Erling Dokk Holm, Førsteamanuensis og dekan, Markedshøgskolen i Oslo
 • Håkan Edeholt, Professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo / KTH
 • Per Farstad , Professor/Prof. II, Høgskolen i Telemark
 • Nils Gilje, Professor, Universitetet i Bergen
 • Cathrine Hansen, Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Helene Illeris , Professor Universitetet i Agder
 • Kjell S. Johannessen, Professor, Universitetet i Bergen
 • Marléne Johansson, Univeritetslektor, Göteborgs universitetLars Lindström , Professor, Universitetet i Stockholm
 • Oddvar Løkse, Professor Emeritus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Ole Lund, PhD, Dosent, University of Reading, UKElla Melbye, Førsteamanuensis, Høgskolen i Telemark
 • Jan Michl, Professor, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Liv Mjelde, Professor Emerita, Høgskolen i Akershus
 • Andrew Morrison, Professor AHO
 • Gert Z. Nordström , Professor emeritus, Konstfack
 • Christina Nygren-Landgärds, Professor, Åbo Akademi
 • Aslaug Nyrnes, Professor, Høgskolen i Bergen
 • Trond Are Øritsland, Førsteamanuensis, NTNU
 • Maziar Raein, Førstelektor, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Oddrun Sæter, Professor, Høgskolen i Oslo
 • Ellen Sæthre-McGuirk, Førsteamanuensis, Universitetet i Nordland
 • Inger Lise,Saglie, Professor, Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Arne Marius Samuelsen, Dosent, Høgskolen i Telemark
 • Ola Stafseng, Professor, Universitetet i Oslo
 • Ståle Stensli, Professor. Kunsthøgskolen i Oslo
 • Mikkel Bjørset Tin, Professor, Høgskolen i Telemark
 • Bjørg Tronshart, Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen
 • Dave Vikøren, Professor, Kunsthøgskolen i Bergen
 • Kristin Støren Wigum, Førsteamanuensis II, Høgskolen i Akershus

 

Informasjon til støttespillere og sponsorer

FORMakademisk mottar produksjonsstøtte fra Norges forskningsråd.

Invitasjon til sponsorer og støttespillere:

 • Tidsskriftet er avhengig av sponsorer som er villige til å gi ressurser uten vilkår, som støtte til tidsskriftets arbeid og formål.
 • Slik økonomisk støtte kan ytes til tidsskriftet i to hovedformer: ved bevilgningved avsetning av relevant arbeidsplikt til tidsskriftsarbeid.
 • Vi søker økonomisk støtte fra alle relevante virksomheter, men vi oppfordrer særlig utdanningsinstitusjonene innen design og designdidaktikk til å støtte opp om arbeidet vårt.
 • Vi vil også be disse institusjonene om å gi erklæring om at de vil anerkjenne faglig og redaksjonelt arbeid i tidsskriftet som faglig relevant praksis i stillings- og opprykksvurderinger.
 • Alle relevante institusjoner som avgir en slik erklæring, vil bli registrert som støttespillere for tidsskriftet.

 

ISSN-nummer

ISSN (International Standard Serial Number) er et mangesifret tall som identifiserer periodika, og som også omfatter nettpublikasjoner.

Tidsskriftets ISSN-nummer for online publisering er:ISSN 1890-9515