http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.108

Baseskoler. En kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra Rådgivningstjenesten for skoleanlegg

Erlend Vinje

Sammendrag

Denne artikkelen gir innledningsvis en beskrivelse av utviklingen av begrepsbruken knyttet til skoleanlegg med åpne løsninger. Disse skoleanleggene gikk på 1970-tallet under betegnelsen åpen skole her i landet, men blir i dag ofte knyttet til begrepet baseskoler. Artikkelen gjør videre en kritisk diskursanalyse av teksten Baser fra en av Utdanningsdirektoratets inter­nett­sider, som presenteres gjennom den nasjonale rådgivingstjenesten for skoleanlegg. Analysen viser hvordan den aktuelle teksten både er konstituert av, og med på å konstituere en spesiell diskurs som den hegemoniske i konkurranse med en alternativ diskurs i base­skole­debatten. Artikkelen vil også drøfte denne ensidige vektleggingen av den ene av to konkurrer­ende diskurser på bakgrunn av nyere forskning.

Emneord (Nøkkelord)

baseskoler, tradisjonelle skoler, skoleanlegg, åpne løsninger, klasserom, kritisk diskursanalyse, tekstanalyse, definisjonsmakt, kunnskapsregimer, Kunnskapsløftet.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2010 Erlend Vinje

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.