Handledning i dialog som slöjdpedagogisk undervisningsmetod

  • Barbro Sjøberg Lektor, Åbo Akademi

Abstract

I föreliggande artikel diskuteras problematiken kring handledning i slöjdpedagogisk verksamhet på lärarutbildningsnivå. För att finna svar på frågorna "Vad innebär det att vara en 'kunnig handledare'?" och "Hur arrangerar man lärandesituationer som stöder de studerande i sökandet efter kunskap och i utvecklandet av färdigheter?" byggs en teoretisk referensram för problemområdet upp på basis av sociokulturell teori och dialogisk filosofi. Syftet är att inom dessa hitta aspekter som kan ge förståelse för den interaktion som försiggår i slöjdpedagogisk verksamhet samt i handledningssituationer inom området. Utgående från den teoretiska referensramen, samt utifrån aspekter såsom verbal, icke-verbal och visuell kommunikation beskrivs en slöjdpedagogisk undervisningsmetod, "Handledning i dialog". I samband med utvecklandet av undervisningsmetoden förs en diskussion kring vikten av att i handledningsdialogen på en metanivå verbalisera och teoretisera det som sker i slöjdverksamheten.

Nøkkelord: dialog, formgivning, slöjd, slöjdpedagogik, sociokulturellt lärande

Published
2008-10-20
How to Cite
Sjøberg, B. (2008). Handledning i dialog som slöjdpedagogisk undervisningsmetod. FormAkademisk - Research Journal of Design and Design Education, 1(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.122
Section
Articles