Baseskoledebatten i media – hvem mener hva og hvorfor?

  • Erlend Vinje
Emneord (Nøkkelord): baseskoler, tradisjonelle skoler, skoleanlegg, åpne løsninger, klasserom, kritisk diskursanalyse, holdningsforskjeller, elevvekst, læringsstiler

Sammendrag

Denne artikkelen gir en diskursanalyse av et strategisk utvalg av 50 ytringer fra nett­mediatekster, som alle er knyttet til diskursen rundt utformingen av skoleanlegg - den såkalte ”baseskoledebatten”. Denne analysen viser at det i all hovedsak er skoleeiere og skoleledere som fremmer argumenter for baseskoler, mens lærere, foreldre og forskere i hovedsak står fram med støtte til den tradisjonelle skolen i mediebildet. Analysen viser også at den offentlige diskursen rundt baseskoler har en svak eksplisitt relasjon til forskning, spesielt gjelder dette argumentasjonen for baseskoler. Gjennom å studere dialektikken mellom diskursiv og sosiokulturell praksis kan det fremmes argumenter for at utbygging av baseskoler kan skyldes strukturelle strategier for å drive administrasjon av skoler enklere og billigere og for å endre lærerrollen i retning av en stadig mer individualisert opplæring av elevene.

Publisert
2011-03-08
Hvordan referere
Vinje, E. (2011). Baseskoledebatten i media – hvem mener hva og hvorfor?. FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 4(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.126
Seksjon
Artikler