http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.126

Baseskoledebatten i media – hvem mener hva og hvorfor?

Erlend Vinje

Sammendrag

Denne artikkelen gir en diskursanalyse av et strategisk utvalg av 50 ytringer fra nett­mediatekster, som alle er knyttet til diskursen rundt utformingen av skoleanlegg - den såkalte ”baseskoledebatten”. Denne analysen viser at det i all hovedsak er skoleeiere og skoleledere som fremmer argumenter for baseskoler, mens lærere, foreldre og forskere i hovedsak står fram med støtte til den tradisjonelle skolen i mediebildet. Analysen viser også at den offentlige diskursen rundt baseskoler har en svak eksplisitt relasjon til forskning, spesielt gjelder dette argumentasjonen for baseskoler. Gjennom å studere dialektikken mellom diskursiv og sosiokulturell praksis kan det fremmes argumenter for at utbygging av baseskoler kan skyldes strukturelle strategier for å drive administrasjon av skoler enklere og billigere og for å endre lærerrollen i retning av en stadig mer individualisert opplæring av elevene.

Emneord (Nøkkelord)

baseskoler, tradisjonelle skoler, skoleanlegg, åpne løsninger, klasserom, kritisk diskursanalyse, holdningsforskjeller, elevvekst, læringsstiler

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2011 Erlend Vinje

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.