http://dx.doi.org/10.7577/formakademisk.202

Baseskoler og viktige lærerkompetanser. Hva mener lærerne?

Erlend Vinje

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført blant lærere i Oslo-skolen høsten 2010. Undersøkelsen tok sikte på å finne lærernes preferanser knyttet til skolearkitektur, samt å finne lærernes oppfattelse av relasjonene mellom skolearkitektur og mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser. Under­søkelsen viste at lærere som jobbet ved tradisjonelle klasseromsskoler, i klart større grad enn kollegaene fra baseskoler, oppga at de fysiske rammene ved skolen de jobbet på ga gode forutsetninger for mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser. Et klart flertall av lærerne i undersøkelsen ønsket at nye skoleanlegg ble bygget ut fra en tradisjonell modell med et fast klasserom til en fast elevgruppe. Dette var også tilfellet blant de lærerne i utvalget som jobbet i baseskoler. Undersøkelsen er den første som kartlegger relasjonene mellom skolearkitektur, med baseskoler på den ene siden og tradisjonelle skoler på den andre siden, og lærernes oppfattelse av mulighetene for utøvelse av viktige lærerkompetanser.

Emneord (Nøkkelord)

baseskoler, tradisjonelle skoler, åpne løsninger, klasserom, lærerkompetanser, preferanser

Fulltekst:

PDF PDF (English)


Copyright (c) 2011 Erlend Vinje

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.