Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk

Om utvärdering av lärandemål i hantverksinriktad högskoleutbildning

Sammendrag

Artikeln handlar om de nationella utvärderingarna av hantverksinriktade högskoleutbildningar som har genomförts i Högskoleverkets och senare i Universitetskanslersämbetets regi mellan åren 1997 och 2015. Den övergripande frågan är vad akademiseringen gör med utbildningar som har sin grund i ett professionsområde, och hur de nationella utvärderingarna påverkar akademiseringsprocesser. Intresset riktas framförallt mot begrepp om teori och praktik i högre utbildning, och hur dessa tänkta kunskapsformer kommer till uttryck i formella beskrivningar och används i bedömningar. Forskningen visar att utvärderingarna systematiskt bortser från utbildningsområdets professionsinriktning. Den del i högskolelagens portalparagraf som utpekar beprövad erfarenhet som en grundpelare, vid sidan av konst eller vetenskap, väger mycket lätt i dessa utvärderingar. De hantverksinriktade utbildningarna hamnar ofta i konflikt, både med konstens krav på subjektivitet och vetenskapens krav på objektivitet.

Forfatterbiografi

Gunnar Almevik, Göteborgs universitet

Professor i kulturvård, Institutionen för kulturvård

Akademiforskare vid Kungl. Vitterhetsakademien

Publisert
2019-10-07
Hvordan referere
Almevik, G. (2019). Hantverksvetenskap och vetenskapligt hantverk. FormAkademisk - forskningstidsskrift for design og designdidaktikk, 12(1). https://doi.org/10.7577/formakademisk.2310
Seksjon
Artikler