http://dx.doi.org/10.7577/information.v6i1.2152

#KunstInnsatsen: Estetiske erfaringer og skjønnsvurderinger ved asylmottak

Jon Arnesen, Rikke Gürgens Gjærum
Omslagsbilde

Sammendrag

Artikkelen omhandler et knippe kunstdidaktikeres skjønnsutøvelse i møte med et asylmottaks beboere. Forskerne beskriver og fortolker disse kunstdeltakernes skjønnsutøvelse og diskuterer hvordan denne skjønnsutøvelsen omsatt i en kunstpraksis kan inngå i utviklingen av det kulturelle demokrati. Studien bygger på dybdeintervju av syv strategisk utvalgte informanter. Empirien fortolkes innen et fenomenologisk forskningsdesign og diskuteres i lys av Aristoteles’ phronesisbegrep’ og Rancières teori om sanselighetens politikk og demokratiske forståelse av samfunnets fordeling av det sanselige.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2017 Jon Arnesen, Rikke Gürgens Gjærum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.