https://journals.hioa.no/index.php/information/issue/feed Nordic Journal of Art and Research 2019-01-17T15:00:08+01:00 Jan Sverre Knudsen jansk@oslomet.no Open Journal Systems <p><em>Nordic Journal of Art and Research</em> (tidligere <em>Information — Nordic Journal of Art and Research</em>) er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder.</p> https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2619 Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekontekst 2019-01-17T15:00:08+01:00 Gry O Ulrichsen gry.o.ulrichsen@ntnu.no <span><span>I denne artikkelen søkes det, fra et kunstdidaktisk perspektiv, å belyse forbindelser mellom kunstpraksis og utvidet omsorgsarbeid i en helsekontekst. Hensikten er, gjennom å beskrive, analysere og konstruere kjennetegn ved praksis, å bidra med kunnskap om hvordan en relasjonell og sosialt orientert kunstpraksis konstitueres med demente beboere og helsepersonell over tid på to sykehjem. Forskningsspørsmålet tar for seg hvordan narrativ og poetisk dokumentasjon påvirker didaktiske valg og hvilken betydning det får i utviklingen av kunstnerens praksis. I artikkelen resonneres det med at en gjennomgående og systematisk bruk av narrativ og poetisk dokumentasjon fører til en refleksiv kunstdidaktisk praksis som åpner for affektive møter gjennom materialer, integrering av levd kropp og aktørenes mulighet til å være i det kommende sammen. Disse aspektene forståes som vitale kvaliteter som kan ha overføringsverdi til sansebaserte strategier i et utvidet omsorgsarbeid. Kunstnerens dokumentasjonspraksis løftes fram som en strategi for å lyssette den etiske dimensjonen når personer med redusert eller manglende samtykkekompetanse inkluderes i kunstpraksis. I en refleksiv forskningsprosess som har en kunstledet, narrativ og praksisledet tilnærming utforskes visuelle metoder. Resultatene av studien formidles både som teoretisering i artikkelform og gjennom utprøving av undervisningsopplegg for sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter med fokus på samarbeid mellom aktører i helsefeltet, forskeren og kunstneren</span></span><span>. </span> 2018-02-09T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2630 Cultural participation for, with and by children – Enhancing children’s agency through art pedagogy, visual knowledge-building and learning 2019-01-17T15:00:08+01:00 Tarja Karlsson Häikiö tarja.haikio@hdk.gu.se <p>This article focuses on how children's rights in society can be manifested with cultural tools and through cultural participation. The article discusses cultural participation for, with and by children based on the core ideas of a Swedish governmentally initiated strategy implemented in the 1970s. The right for children to take part in cultural activities, to be culturally active and to express themselves is based on the UN Convention on the Rights of the Child (1989). Art education and visual activities for children in formal and informal cultural environments and the use of contemporary art will be discussed. An art-based project in collaboration between a cultural institution and preschool and younger children is described. The main purpose of the article is to analyse what impact the use of cultural participation and cultural tools has on children's collective experience and learning, as well as to discuss and contextualise the relationship between culture, preschool and school as it is influenced by global and societal changes, particularly the increasing visual impact in society through the use of digital media and multimodality. The results show how an art gallery visit and the use of cultural narratives, such as art educational activities at a preschool based on work with a picture book, create visual knowledge and contribute to children’s agency and understanding of equity as one of the aims in the early childhood education curriculum.</p> 2018-05-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2629 Reinventing the Yggdrasil: Hilma af Klint and Political Aesthetics 2019-01-17T15:00:08+01:00 Jadranka Ryle jachkins@yahoo.com <p>The Yggdrasil, the holy tree of Norse mythology, is central to Hilma af Klint’s series of paintings from 1913/15: <em>Tree of Knowledge.</em> As with the Biblical Tree of Knowledge from Eden that is echoed in Christ’s cross, the Yggdrasil allows for the salvation of humanity in Norse mythology. During the nineteenth century, the Nordic National Romantic movement turned the Norse myth towards a politics of nationalism and nationhood. Taking as her point of departure these aestheticised nationalisms, af Klint’s abstraction redirects Nordic romanticism towards an alternative political aesthetic. Locating an intertwining of genders at the heart of the Yggdrasil tradition, her androgynous abstraction subverts the nationalist and patriarchal romanticism of the nineteenth century Yggdrasil.</p> <p>Central to af Klint’s aesthetic subversion is the troubled history of theosophy’s engagement with Nordic myth. The Yggdrasil was revived in Helena Blavatsky's theosophy, and Rudolf Steiner constructed a theory of Aryanism in his readings of Nordic myth. Although af Klint was a keen student of theosophic eclecticism, using the discipline as a model for her stylistic hybrid combinations of esoteric, scientific, mythical, and modern motifs, her turn to the Yggdrasil should be read as constituting a distinct break from theosophic Nordism.</p> 2018-06-21T11:32:17+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2828 Kulturskolen og kulturskolelæreryrket - fenomener i endring 2019-01-17T15:00:08+01:00 Gry Sagmo Aglen gry.aglen@inn.no <p>Kulturskolen har i løpet av sin eksistens vært gjennom en omfattende profesjonaliseringsprosess både faglig og organisatorisk, og kulturskolelæreryrket har endret seg som følge av denne prosessen. Kulturskolelæreryrkets utvikling medfører at det stilles nye krav ikke bare til innholdet i utdanningene som kvalifiserer til undervisning i kulturskolen, men også til dem som underviser på slike utdanninger, siden deres forståelse av kulturskolefeltet vil ha betydning for utdanningenes innhold. Gjennom kvalitative individuelle intervjuer og fokusgruppeintervjuer undersøker jeg i denne artikkelen hva slags forståelse av kulturskolen som skoleslag og kulturskolelæreryrket som finnes blant dem som underviser ved musikkpedagogiske utdanninger som kvalifiserer til undervisning i kulturskolen, samt hvilke oppfatninger disse lærerutdannerne har av hva slags utdanninger fremtidige kulturskolelærerne bør ha for å få et best mulig grunnlag for å utføre sitt virke. Datamaterialet er kodet og kategorisert i en refleksiv forståelsesramme, der profesjonsteori i hovedsak utgjør det teoretiske rammeverket.</p> 2018-11-30T13:16:43+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3084 Creativity in Science 2019-01-17T15:00:08+01:00 Heidi Angell Strøm heidi.a.strom@uit.no <p>Modern science is expected to generate new knowledge and understanding. In this scientific essay, I wish to explore the field of creativity in science by contributing a theoretical perspective on creativity and the creative process, which will include exemplifying different factors that promote or inhibit creativity, as well as reflecting on creativity in my own research project.&nbsp; In addition, I examine how we can help strengthen creativity in the context of discovery in research, then I provide a discussion of the issue.</p> 2018-12-13T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2709 Promoting integrative teaching through interdisciplinary arts and crafts collaboration between after-school clubs 2019-01-17T15:00:08+01:00 Nadezda Blagoeva nadezda.blagoeva@helsinki.fi <p>This article presents an art-teacher-researcher’s perspective on issues related to project-based integrative visual arts teaching to primary school students attending after-school activities. Based on the theoretical assumption that contemporary art forms are a suitable pedagogical solution for integrative visual arts teaching, the study explores the transformation and materialisation of a conceptual contemporary art installation into a performance. The described processes reveal the potential of contemporary art forms for encouraging integrative teaching through multiprofessional collaboration, which enhances the simultaneous application of the four integrative teaching styles as defined by Bresler (1995): <em>subservient</em>, <em>co-equal</em>, <em>affective</em> and <em>social</em>. The study demonstrates how artistic multiprofessional collaboration, triggered by the contemporary art expression can, in practice, extend the integrative learning opportunities by putting the students into authentic creative processes.</p> <p>The results of this action research confirm that after-school activities provide a favourable environment for quality integrative teaching as they give the freedom to plan educational thematic projects that allow active <em>co-equal</em> collaborations. Such projects unfold the possibilities for learning in collaboration through artistic expression and multidisciplinary discovery, which in turn fosters knowledge and skill transferability that go beyond the discipline-based school curriculum.</p> 2018-12-21T10:16:17+01:00 ##submission.copyrightStatement##