https://journals.hioa.no/index.php/information/issue/feed InFormation - Nordic Journal of Art and Research 2018-05-27T01:10:38+02:00 Jan Sverre Knudsen JanSverre.Knudsen@hioa.no Open Journal Systems <p><em>InFormation</em> er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder.</p> https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2619 Møter gjennom mønster i filt. Narrativ og poetisk dokumentasjon som utgangspunkt for og pådriver i kunstdidaktisk praksis i en helsekontekst 2018-03-10T00:13:00+01:00 Gry O Ulrichsen gry.o.ulrichsen@ntnu.no <span><span>I denne artikkelen søkes det, fra et kunstdidaktisk perspektiv, å belyse forbindelser mellom kunstpraksis og utvidet omsorgsarbeid i en helsekontekst. Hensikten er, gjennom å beskrive, analysere og konstruere kjennetegn ved praksis, å bidra med kunnskap om hvordan en relasjonell og sosialt orientert kunstpraksis konstitueres med demente beboere og helsepersonell over tid på to sykehjem. Forskningsspørsmålet tar for seg hvordan narrativ og poetisk dokumentasjon påvirker didaktiske valg og hvilken betydning det får i utviklingen av kunstnerens praksis. I artikkelen resonneres det med at en gjennomgående og systematisk bruk av narrativ og poetisk dokumentasjon fører til en refleksiv kunstdidaktisk praksis som åpner for affektive møter gjennom materialer, integrering av levd kropp og aktørenes mulighet til å være i det kommende sammen. Disse aspektene forståes som vitale kvaliteter som kan ha overføringsverdi til sansebaserte strategier i et utvidet omsorgsarbeid. Kunstnerens dokumentasjonspraksis løftes fram som en strategi for å lyssette den etiske dimensjonen når personer med redusert eller manglende samtykkekompetanse inkluderes i kunstpraksis. I en refleksiv forskningsprosess som har en kunstledet, narrativ og praksisledet tilnærming utforskes visuelle metoder. Resultatene av studien formidles både som teoretisering i artikkelform og gjennom utprøving av undervisningsopplegg for sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter med fokus på samarbeid mellom aktører i helsefeltet, forskeren og kunstneren</span></span><span>. </span> 2018-02-09T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/2630 Cultural participation for, with and by children – Enhancing children’s agency through art pedagogy, visual knowledge-building and learning 2018-05-27T01:10:38+02:00 Tarja Karlsson Häikiö tarja.haikio@hdk.gu.se <p>This article focuses on how children's rights in society can be manifested with cultural tools and through cultural participation. The article discusses cultural participation for, with and by children based on the core ideas of a Swedish governmentally initiated strategy implemented in the 1970s. The right for children to take part in cultural activities, to be culturally active and to express themselves is based on the UN Convention on the Rights of the Child (1989). Art education and visual activities for children in formal and informal cultural environments and the use of contemporary art will be discussed. An art-based project in collaboration between a cultural institution and preschool and younger children is described. The main purpose of the article is to analyse what impact the use of cultural participation and cultural tools has on children's collective experience and learning, as well as to discuss and contextualise the relationship between culture, preschool and school as it is influenced by global and societal changes, particularly the increasing visual impact in society through the use of digital media and multimodality. The results show how an art gallery visit and the use of cultural narratives, such as art educational activities at a preschool based on work with a picture book, create visual knowledge and contribute to children’s agency and understanding of equity as one of the aims in the early childhood education curriculum.</p> 2018-05-02T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##