Nordic Journal of Art and Research https://journals.hioa.no/index.php/information <p><em>Nordic Journal of Art and Research</em> (tidligere <em>Information — Nordic Journal of Art and Research</em>) er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder.</p> nb-NO <p>Forfattere som publiserer med dette tidsskriftet må være enige i følgende vilkår:</p> <p>a) Forfattere beholder opphavsrett, men gir tidsskriftet rett til første publikasjon med arbeidet, samtidig som artikkelen er lisensiert under en <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution-lisens</a> som tillater andre å dele arbeidet med en anerkjennelse og referanse til forfatterskap og første publikasjon i dette tidsskriftet.</p> <p>b) Forfattere må ikke inngå separate, ytterligere kontraktsmessige ordninger for eksklusiv distribusjon av artikkelens publiserte versjon av arbeidet (for eksempel legge det til et institusjonelt arkiv eller publisere det i en fagbok), uten referanse en anerkjennelse av hvor artikkelen først ble publisert. Dette gjelder for eksempel artikler som publiseres i Nordisk Barnehageforskning og som senere blir del av et doktorgradsarbeid. Da er det viktig å ha tydelige referanser til hvor og når artikkelen er publisert første gang.</p> <p>c). Forfattere kan ikke legge inn sine arbeid på nettet eller publisere dem i en doktoravhandling (for eksempel i institusjonelle arkiv eller på en hjemmeside) <u>før eller under</u> innsendings- og fagfellevurderingsprosessen, da dette kan skape uorden i referansesystemet til artikkelen.</p> jansk@oslomet.no (Jan Sverre Knudsen) jansk@oslomet.no (Jan Sverre Knudsen) on., 04 mars 2020 14:39:31 +0100 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Jeg håndhilser før jeg penetrerer https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3783 <p>I dette essayet utforsker jeg hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan bety for meg som romanforfatter og som skrivekunstner. Utgangspunktet er ungdomsromanen <em>Stillheten etterpå</em> (2018), og jeg er særlig opptatt av hvordan litterære personer blir til. I teksten henter jeg eksempler fra flere romaner jeg har skrevet, men bakteppet er ungdomsromanen. Jeg uttrykker skepsis til å skrive om egen (skjønnlitterær) skriving, men i løpet av arbeidet med dette essayet kommer jeg et stykke på vei. For eksempel gjør jeg rede for hvordan skifte av synsvinkel er en metode jeg har nytte av. Men noe forblir uforklarlig, og slik må det være.</p> Helene Uri Opphavsrett 2020 Helene Uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3783 on., 04 mars 2020 00:00:00 +0100 Wunderkammer – Ting- og kunnskapsorganisering i en aktivitetsbasert tidsalder https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3881 <p>Dette essayet stiller spørsmål ved hvordan vi organiserer ting og kunnskaper. Inngangen er fortidens wunderkamre, spesifisert gjennom en bok av Samuel Quiccheberg fra 1565, samt bruken av et cellekontor i dag. Quicchebergs bok er beskrevet som den første avhandling som ser på hvordan en skal organisere samlinger. Cellekontoret har også sine ting og sin organisering, og dets subversive bruk er aktuell på grunn av vår tids debatter rundt kontorlandskap og aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Essayet er satt sammen av flere mindre tekster med ulike språkdrakt. Her gis ingen svar på formulerte problemstillinger, men essayets søkende form er brukt som en metode for å se etter utenkte sammenhenger.</p> Ingvard Bråten Opphavsrett https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3881 to., 21 mai 2020 00:00:00 +0200 Eit skilt som prøver å vera eit skilt https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3913 <p>I kunst- og forskingsprosjektet <em>Samarbeid mellom små og store vesen</em> samarbeida ei gruppe born og ein kunstnar om å skapa eit kunstverk. Intensjonen med prosjektet var å utforska om likeverd og horisontalitet i kunstproduksjon beståande av asymmetriske relasjonar er mogleg. Med bakgrunn i deltakande observasjon, intervju og fotodokumentasjon drøfter artikkelen ulike former for samarbeid som viste seg i kunstproduksjonsprosessen, og kunstverket som kom ut av samarbeidet. Utforskinga av om likeverd og horisontalitet er mogleg i samarbeid mellom store og små i kunstproduksjon syner at forsøka enda nettopp som forsøk på horisontalitet, snarare enn faktisk horisontalitet. Artikkelen diskuterer vidare korleis prosess og resultat kan vurderast i deltakarbaserte kunstprosjekt generelt, og i dette prosjektet spesielt. Erfaringar frå <em>Samarbeid mellom små og store vesen</em> indikerer ei gjensidig avhengigheit mellom estetiske og sosiale aspekt. Artikkelen problematiserer difor om det estetiske let seg skilja frå det sosiale i kvalitetsvurderingar, mellom anna med referanse til Claire Bishop, Grant Kester og David Bell.</p> Merete Jonvik Opphavsrett 2020 Merete Jonvik http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journals.hioa.no/index.php/information/article/view/3913 lø., 06 juni 2020 00:00:00 +0200