I dette temanummeret av InFormation kobles kunstdidaktiske perspektiver til problemstillinger knyttet til marginalisering, i betydningen ufrivillig utenforskap for ulike grupper av mennesker. Vi har invitert reflekterte og innovative fagpersoner for å belyse dette feltet på en allsidig måte. Et felles omdreiningspunkt for artiklene er en utforsking av hvordan kunst og kunstdidaktikk kan åpne for marginale røsters deltagelse og livsytringer. Vi velger i temanummeret å utvikle en estetisk vitenskapsteori, et kunstdidaktisk begrepsapparat og kaste lys på god praksis med tilhørende kritiske og etiske refleksjoner, for å fremme kunstdidaktikken som grep for å oppnå et reelt kulturelt demokrati.

Dette temanummeret Kunstdidaktikk & marginale røster (Vol.4, nr.2) er redigert av professor Rikke Gürgens Gjærum og førsteamanuensis Venke Aure, Høgskolen i Oslo og Akershus. Redaksjonsassistent har vært Universitetslektor Stine Nielsen Ellinggard, Universitet i Stavanger.

Publisert: 2015-12-17