De yngste barna som vegfarere i barnehagen

  • Toril Sverdrup UiT - Norges arktiske universitet
  • Anne Myrstad UiT - Norges arktiske universitet

Sammendrag

Artikkelen fokuserer på de yngste barnas læringsprosesser gjennom deres involvering og engasjement med sosiale og fysiske omgivelser i barnehagen. Det løftes fram hvordan barnekropper i bevegelse er kilde for erkjennelse og læring. Som utgangspunkt for analysen har vi valgt to eksempler fra barns aktivitet i barnehagens uteområde. Forsker har vært tilstede som deltakende observatør, og inngått som en del av konteksten barnas bevegelse og aktivitet foregår i. Tim Ingolds begrep vegfaring (wayfaring) anvendes i analysen av hvordan bevegelse kan forstås som læring. Dette er læringsprosesser som handler om å være i verden fremfor å lære om verden. Ved å ta i bruk et slikt perspektiv på læring vil artikkelen være et bidrag til å tydeliggjøre innholdet i et helhetlig læringssyn i barnehagens pedagogiske praksis.

Nøkkelord: Bevegelse, korrespondanse, læring, vegfaring

Forfatterbiografier

Toril Sverdrup, UiT - Norges arktiske universitet
Førstelektor i pedagogikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
Anne Myrstad, UiT - Norges arktiske universitet
Førstelektor i samfunnsfagsdidaktikk ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Publisert
2019-06-04
Hvordan referere
Sverdrup, T., & Myrstad, A. (2019). De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.2622