Forenende motsetninger i barnehagelærerhverdagen

  • Svein E. Sando Dronning Mauds Minne Høgskole

Sammendrag

I intervjuer med erfarne praksislærere i barnehagelærerutdanningen beskriver disse en rekke situasjoner i barnehagehverdagen der personalet må velge mellom motsatte handlingsmåter der det gis gode grunner for begge motsetningene. En slik motsetning, ydmykhet – autoritet, finner vi også i Tholins Yrkesetikk for førskolelærere, som henter motsetningsparet fra en eldre rammeplan for førskolelærerutdanningen. K. E. Løgstrup kaller slike motsetninger for forenende motsetninger og skal etter hans syn nettopp beholdes som motsetninger som holder hverandre i sjakk slik at de ikke utarter seg til karikaturer av seg selv. Aristoteles teori om den gylne middelvei gir også hjelp til å finne hvilke av de to i et motsetningspar som bør gis fortrinn i konkrete øyeblikksituasjoner. Artikkelen drøfter om den gylne middelvei er en overflødig teori ved slike motsetninger som i stedet på tradisjonelt fagetisk vis kan drøftes som etiske dilemmaer.
Nøkkelord: Aristoteles, barnehagelærer, etikk, Løgstrup

 

Forfatterbiografi

Svein E. Sando, Dronning Mauds Minne Høgskole

Førsteamanuensis

Publisert
2018-11-26
Hvordan referere
Sando, S. E. (2018). Forenende motsetninger i barnehagelærerhverdagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2843
Seksjon
Articles