Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik

  • Marie-Louise Hjort Högskolan Kristianstad
  • Niklas Pramling Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Sammendrag

I denna studie analyserar vi hur erfarna förskollärare i rollen som handledare introducerar förskollärarstudenter i professionen. Studien genomförs mot bakgrund av ett delvis nytt uppdrag som förskolan fått under senare år, som bland annat yttrar sig i att förskolan nu är en del av utbildningssystemet. Med utgångspunkt i det teoretiska begreppet argumentationstraditioner och genom att analysera metaforiken i deltagarnas resonerande, studeras hur erfarna och blivande förskollärare navigerar spänningar centrala för professionen. Deltagarnas betoning av vissa argumentationstraditioner och användningen av viss metaforik diskuteras i termer av vad de implicerar för utvecklingen av de barn som deltar i en förskoleverksamhet som formas av dessa.

Forfatterbiografier

Marie-Louise Hjort, Högskolan Kristianstad

Fil.Dr., lektor, Högskolan Kristianstad

Niklas Pramling, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Fil.Dr., Professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet
Publisert
2014-06-09
Hvordan referere
Hjort, M.-L., & Pramling, N. (2014). Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.610
Seksjon
Articles