Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren

  • Bente Ulla Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning/Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Institutt for pedagogikk

Sammendrag

Abstrakt: This article explores knowledge related to the gaze of the kindergarten teachers. By considering performances of the eyes as aspects of professionalism, the article discusses how different arrangements of the gaze are generated in complex conditions of judgment and power. Just as the eyeballs lies deeply tied into the corpus, both the gaze and the knowledge of the kindergarten teachers are deeply tied together in a comprehensive body of knowledge. This article draws upon interviews of kindergarten teachers related to mapping of children’s skills in a Norwegian context.  However, the statements in the study bring in a larger web of judgements in kindergarten. Foucault's theories are chosen as step stones for the discussion.

Samandrag: Denne artikkelen handlar om kunnskapskonstruksjonar knytte til barnehagelæraren sitt blikk, og tek føre seg korleis barnehagelæraren bruker blikket i utøvinga av profesjonen sin. Ulike ordningar av blikk kan få grobotn i samansette konstruksjonar av skjønn og makt. Slik augeepla ligg djupt kopla saman med resten av kroppen, er også blikket og kunnskapen til barnehagelæraren djupt kopla saman i ein omfattande kunnskapskropp. Artikkelen tek utgangspunkt i gruppeintervju med barnehagelærarar om kartlegging av barn i ein norsk barnehagekontekst, men utsegnene frå intervjua bringar òg inn ein større vev av vurderingsarbeid i barnehagen. Teoriane til Foucault er nytta som reiskap i drøftinga.

Forfatterbiografi

Bente Ulla, Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning/Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Institutt for pedagogikk
Publisert
2014-12-08
Hvordan referere
Ulla, B. (2014). Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.774
Seksjon
Articles