Hjort, M.-L., & Pramling, N. (2014). Den blivande förskollärarens formering. En studie av verksamhetsförlagda handledningssamtal, argumentationstraditioner och metaforik. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.610