The subject of exemption: through discourses of normalization and individualization in Denmark

  • Bjørn Hamre Aarhus university
  • Tine Fristrup
  • Gerd Christensen
Keywords: normality, deviancy, normalization, disability studies, exemption, general education, Denmark

Abstract

This article examines the constructions of the deviant subject in Danish Foucauldian educational research. Following the work of Foucault, we argue that the deviant subject, on the one hand, could be considered as a subject of exemption. In this case, exemption is deduced from Foucault’s understanding of the relation between normality and deviancy. On the other hand, an examination of Danish Foucauldian disability research shows that this conception of ‘the deviant subject’ has changed over time. Hence, the present expectations of ‘the disabled’ are – more or less – influenced by contemporary discourses of general education. Thus, this article argues that Foucauldian disability studies could benefit from taking into account Foucauldian research in the field of general education. Until recently, the two research fields have been mutually isolated.

References

Allan, J. (2005). Inclusion as an Ethical Project. In S. Tremain (Ed.) Foucault and the Government of Disability (pp. 281-297). Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.

Allan, J. (2008). Rethinking Inclusive Education: The Philosophers of Difference in Practice. Dordrecht: Springer.

Baker, B. (2002). The Hunt for Disability: The New Eugenics and the Normalization of School Children. Teachers College Record, 104(4), 663–704.

Bank-Mikkelsen, N.E. (1971). Noget om åndsvage [Something about feebleminded in Treatment of deviant]. In J. Jepsen (Ed.) Afvigerbehandling [Deviation treatment] pp. 116-134København: Thaning & Appels Forlag.

Bonfils, I. S.; Kirkebæk, B.; Olsen, L. & Tetler, S. (Eds.) (2013). Handicapforståelser – mellem teori, erfaring og virkelighed. [Interpretations of disability – between theory, experience and reality] København: Akademisk Forlag.

Buchardt, M. (2008). Identitetspolitik i klasserummet: ‘religion’ og ‘kultur’ som viden og social klassifikation: studier i et praktiseret skolefag [Identity politics in the classroom: ‘religion’ and ‘culture’ as knowledge and social classification: studies in a practiced school curriculum]. (Doctoral dissertation) Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Denmark.

Bylov, F. (2010). Den store løsladelse. En kulturhistorisk beretning om empowerment-bevægelserne blandt udviklingshæmmede 1980-95. Bind I: Det kulturelle opbrud; Bind II: Front-usikkerhederne; Bind III: Afmagtens omslag til modmagt. [The great release – a cultural history of movements of empowerment and people with learning disabilities in Denmark]. Aarhus: Aarhus Universitet.

Bylov, F. (2006). Patterns of culture & power after ‘The Great Release’: the history of movements of subculture & empowerment among Danish people with learning difficulties. British Journal of Learning Disabilities 34(3), 139–145.

Christensen, G. (2008). Individ og disciplinering. Det pædagogiske subjekts historie. [The Individual and Discipline. The History of the Pedagogical Subject.] Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Christensen, G. (2013). Projektgrupper – en undersøgelse af subjektiveringsmekanismer i gruppe- og projektarbejdet på universitetsniveau. [Project Groups – an Analysis of Subjectification Mechanisms in Group- and Project Work at University Level] (Doctoral dissertation). Århus Universitet, Emdrup, Denmark.

Deleuze, G. (1986). Foucault. Paris: Les Éditions de Minuit.

Derrida, J. (1974). La différance. Paris: Les Édition de Minuit.

Drejer, C. (2012). Elev og Magt. En analyse af subjektiveringsstrategien af eleven, 1822-2010. [Pupil and power. An analysis of subjectification strategies, 1822-2010] (Doctoral dissertation). Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet, Denmark.

Fendler, L. (2001). Educating Flexible Souls. The Construction of Subjectivity through Developmentality and Interaction. In K. Hultquist & G. Dalberg (Eds.) Governing the Child in the New Millenium (pp. 119-142). London: Routledge.

Foucault, M. (1979). Discipline & Punish. The birth of the Prison. New York: Vintage books, Random House.

Foucault, M. (1973). Galskapens historie [The history of madness]. Oslo: Gyldendal.

Foucault, M. (2003). Galskabens historie i den klassiske periode [The history of madness in the classical era]. Frederiksberg: Det lille forlag.

Foucault, M. (1961). Folie et Déraison: Histoire de la folie à l'âge classique. Paris: Gallimard.

Foucault, M. (1965) Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason. New York: Vintage.

Foucault, M. (1962). Maladie mentale et psychologie, Paris: PUF.

Foucault, M. (2006). Psychiatric Power, Lectures at the Collège de France 1973-1974. New York: Palgrave Macmillan.

Foucault, M. (1980). The Confession of the Flesh. Interview with M. Foucault. In C. Gordon (Ed.) Power/Knowledge Selected Interviews and Other Writings (1972-1977) (pp. 194-228) London and New York: Pantheon Books.

Foucault, M. (1991) ‘Governmentality’. In C. G. Burchell & P. Miller (eds.) The Foucault effect: Studies in governmentality (pp. 87-104). Chicago. University of Chicago Press.

Foucault, M. (1998). The History of Sexuality. The Will to Knowledge. London: Penguin Books.

Foucault, M. (2005). Sindssygdom og psykologi [Mental Illness and psychology]. København: Hans Reitzels Forlag.

Foucault, M. (2001). Talens forfatning: Forelæsningsrapport: Viljen til viden: Nietzsche – genealogien, historien [The order of the discourse: The will to knowledge: Nietzsche- genealogy, and the history]. København: Hans Reitzels Forlag.

Foucault, M. (1994). The subject and power. In J. D. Faubion (ed.) Power. Essential works of Foucault 1954-1984. (Vol. 3., pp. 326–348) London: Penguin Books.

Goodley, D. & Rapley M. (2002/2006). Changing the Subject: Postmodernity and people with ‘Learning Difficulties’. In M. Corker & T. Shakespeare (eds.) Disability/Postmodernity (pp. 127-142). London: Continuum.

Goodley, D. (2011). Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction. London: Sage.

Hamre, B. (2014). Optimization as a dispositive in the production of differences in schools in Denmark. European Education, 45(4),7-25.

Hamre, B. (2012). Potentialitet og optimering i skolen: problemforståelser og forskelssætninger af elever - en nutidshistorisk analyse. [Potentiality and Optimization in Schooling. Labelling and Constructions of Differences]. (Doctoral dissertation). Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus University, Denmark.

Heede, D. (1992). Det tomme menneske. Introduktion til Michel Foucault [The Empty Human Being: Introduction to Michel Foucault]. København: Museum Tusculanums Forlag.

Helms, S. & Krøjer, J. (2011). Drengeelever mellem frihed og kontrol. [Male students in between freedom and control]. Kognition & Pædagogik, 21(82), 18-30.

Holst. J. (1977). Normalitet, pædagogik og socialpædagogik. [Normalization, education, and social education] Kandidatopgave (Dissertation) fra Danmarks Lærerhøjskole.

Holst, J. (1998). Normalitetsbegrebet i dag [The concept of normalization today]. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, No. 6, 30-38.

Holst, J. (1993). Opbrud og normalisering. [Disruption and normalization]. Specialpædagogik, No. 3, 197-207.

Holst, J., Langager, S. & Tetler, S. (Eds.) (2000). Specialpædagogik i en brydningstid. [Special education in a time of disruption] Århus: Systime.

Juelskjær, M. (2007). Rummenes modstand: subjektivering set i et spatielt perspektiv [The resistance of the spaces: subjectification in a spatial perspective]. In Magtballader. 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse [Power ballads. 14 stories about power, resistance and the genesis of the humans] (pp. 121-141). Emdrup: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Kirkebæk, B. (1985). Abnormbegrebet i Danmark. [The concept of the abnormal in Denmark] (Upubliceret licentiatafhand¬ling, unpublished doctoral dissertation). Danmarks Lærerhøjskole, Denmark.

Kirkebæk, B. (2010). Almagt og afmagt. Specialpædagogikkens holdninger, handlinger og dilemmaer. [Omnipotence and impotence. Special education - attitudes, actions and dilemmas] . København: Akademisk Forlag.

Kirkebæk, B. (2009). Behandlingen af socialt udsatte historisk set [The treatment of socially vulnerable historically]. In P. Brandt, B.L. Henriksen, K.B. Jensen & N.C. Rasmussen (Eds.). Udsat for forståelse – en antologi om socialt udsatte [Exposed to understanding - an anthology of socially vulnerable] (pp. 42-56). København: Rådet for Socialt Udsatte.

Kirkebæk, B. (1993). Da de åndssvage blev farlige [When the feebleminded became dangerous]. Holte: Forlaget SocPol.

Kirkebæk B. (1997/1998). Defekt og deporteret. Livø-anstalten 1911-1961.[Defective and deported]. Holte: For-laget SocPol.

Kirkebæk, B. (2004). Letfærdig og løsagtig. Kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 [Loose and lascivious: the female institution Sprogø 1923/1961]. Holte: Forlaget SocPol.

Kirkebæk, B. (2001). Normaliseringens periode. Dansk åndssvageforsorg 1940-1970 [The period of normalization]. Holte: Forlaget SocPol.

Kirkebæk, B. (2007). Uduelig og ubrugelig. Åndssvageasylet Karens Minde 1880-1987. [Incompetent and useless. Karensminde an asylum for feebleminded, 1880-1987] Holte: Forlaget SocPol.

Kofoed, J. (2003). Elevpli. Inklusions-eksklusionsprocesser blandt børn i skolen. [Pupil behaviour. Processes of inclusion and exclusion among children at school]. (Doctoral dissertation). Danmarks Pædagogiske Universitet, Emdrup, Denmark.

Knudsen, H. (2010). Har vi en aftale? Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie. [Do we have an agreement? Power and responsibility in the meeting between the public school and the families] Frederiksberg: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Krause-Jensen, E. (1978). Viden og magt. Studier i Michel Foucaults institutionskritik [Knowledge and Power: Studies in Michael Foucault’s Critique of Institutions]. Copenhagen: Rhodos.

Krejsler, J. (2002). Læring, magt og individualitet – når pædagogik iscenesættes som selvbestemmelse. [Learning, power and individuality – when pedagogy is staged as self-determination]. København: Gyldendal Uddannelse (Carpe).

Krejsler, J. (eds.) (2004). Pædagogikken og kampen om individet. [Pedagogy and the fight about the individual]. København: Hans Reitzels Forlag.

Kristensen, J-E. (2012). Viljen til inklusion – En samtidsdiagnostisk indkredsning af en ny politisk-pædagogisk dagsorden. [The will to Inclusion - A contemporary analysis of a new political-educational agenda]. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, No. 4, 50-59.

Kristensen, J-E. & Schmidt, L-H. (1989). Kan menneskerettighederne gøres gældende uden at være gyldige? [Can human rights be exercised without being valid?]. In J. E. Kristensen (Ed.) Menneske Rettigheder – filosofisk, juridisk, historiske, politisk. [Human Rights - philosophical, legal, historical, political] (pp. 61-82). København: Akademisk Forlag.

Masschelein, J. (2004). How to Conceive of Critical Educational Theory Today. Journal of Philosophy of Education, 38(3), 351–367.

Parker, I. (1997). Psychoanalytic Culture. London: Sage.

Popkewitz, T. (2008). Cosmopolitanism and the Age of School Reform. New York: Routledge.

Quinn, G. & Degener, T. (2002). Human Rights and Disability. The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability. United Nations: New York and Geneva.

Rose, N. (1998). Inventing Our Selves. Psychology, Power and Personhood. Cambridge: Cambridge University Press.

Rydberg, L. (2006). Normaliseringen og lærerne: Lærerforeningens ageren i normaliseringens periode [The normalization and teachers: The teacher unions’ actions during the normalization period] [Special issue: ‘Normaliseringsideologien 50 år efter dens fremsættelse’, ‘Normalization ideology 50 years after its emergence’]. Handicaphistorisk Tidsskrift, No. 16, 85-95.

Rønn, E. M. (1996). De fattige i ånden. Essays om kultur, normalitet og ufornuft. En etnologisk undersøgelse af praksis inden for dansk åndssvagevæsen og – forsorg ca. 1840-1990. med eksempelmateriale fra Aandssvageanstalten Ribelund. [The poor in spirit. Essays on culture, normality and unreason. An ethnological study of practices in the Danish administration of the feebleminded and care - 1840-1990, with the material from the asylum Ribelund] .Københavns Universitet, Etnologiske studier. (Doctoral dissertation) København: Museum Tusculanums Forlag.

Slee, R. & Cook, S. (1999). The Cultural Politics of Disability, Education and the Law. Discourse: studies in cultural politics of education. 20(2) 267-277.

Slee, R. (2011). The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education. London: Routledge.

Senellart, M. (2004). Om forelæsningernes kontekst [On the context of the lectures]. In: Foucault:Sikkerhed, territorium, befolkning [Security, Territory, Population].København: Hans Reitzels Forlag.

Staunæs, D. (2004). Køn, etnicitet og skoleliv. [Gender, ethnicity, and school-life]. Frederiksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Staunæs, D. (2012). Psy-ledelse: ledelse af/i uddannelsesorganisationer efter den affektive vending. [Psy-management: management of/in educational institutions after the affective turn]. Kvinder, Køn & Forskning, 21(3), 62-78.

Staunæs, D., Juelskjær, M. & Knudsen, H. (2011). Psy-Management: Drei Perspektiven auf neue Formen des (Schul-)Managements [Psy.management: three perspectives on new forms of (school) management]. In J. Metelmann & S. Schwall (Eds.) Bildungsbürgerrecht: Schulverweigerung - Erziehungskrise - Social Entrepreneurship [Educational rights: truancy, educational crisis, social entrepreneurship] (pp.109-132). Münster: Waxmann Verlag.

Søndergaard, D. M. (2000). Tegnet på kroppen. [The sign on the body]. København: Museum Tusculanums Forlag.

Tremain, S. (2005). Foucault, Governmentality, and Critical Disability Theory: An Introduction’. In S. Tremain (Ed.) Foucault and the Government of Disability. (pp. 1-24) Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press

United Nations (1949). The Universal Declaration of Human Rights 1948. http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/act3.pdf

Walkerdine, V. (1998). ‘Developmental psychology and the child-centred pedagogy: the insertion of Piaget into early education’. In J. Henriques, W. Hollway, C., Urwin, C. Venn & V. Walkerdine (Eds.) Changing the Subject (pp. 153–202). London: Routledge.

Øland, T. (2007). Grænser for progressive pædagogikformer: Sociologiske undersøgelser af progressive pædagogikformer som middelklassekamp om dominans over det statslige skolegangsfelt & praktisk-epistemologiske undersøgelser af progressiv pædagogik som ledelse af individuel frihed. [Limits of progressive pedagogy: Sociological studies of progressive pedagogy as middle class fight for dominance in the public education and practical epistemological studies of progressive pedagogy as management of individual freedom]. (Doctoral dissertation) Det humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Denmark.
Published
2016-03-29
How to Cite
Hamre, B., Fristrup, T., & Christensen, G. (2016). The subject of exemption: through discourses of normalization and individualization in Denmark. Nordic Journal of Social Research, 7. https://doi.org/10.7577/njsr.2092