Er hygiene-protokollene i radiologiske avdelinger optimale for å hindre MRSA-smitte?

  • Kajsa Pauline Boqvist
  • Nina Helen Rudi

Abstract

Innledning: MRSA er en bakterie som er motstandsdyktig mot både penicillin og methicillin. Den er fryktet i norske helseinstitusjoner da den er vanskelig å behandle. Det er viktig å ha gode protokoller for generell hygiene, og spesielt for håndtering av smittepasienter, for å forebygge spredning av bakterier, og å unngå at bakterien blir en naturlig del av bakteriefloraen. Hvordan standarden er på hygiene-protokoller ved radiologiske avdelinger, er per vår viten ikke kartlagt. Hensikten med studien var å samle og evaluere kvaliteten på smitteprotokollene for behandling av pasienter med MRSA-smitte, ved radiologiske avdelinger.

Metode: Kriteriene for utstyr og adferd tilpasset projeksjons-radiografi, ble utviklet i samarbeid med en fagradiograf. Dette forarbeidet ga en gullstandard-beskrivelse sammenholdt med faglige kriterier i MRSA-veilederen fra Folkehelseinstituttet (FHI). Totalt ble 19 protokoller fra norske offentlige og private helseinstitusjoner, analysert. GRADE-metoden ble brukt for å bestemme kvantitative mål på helseinstitusjonenes protokoll-kvalitet, målt opp mot gullstandarden.

Resultater: Studien omfattet 19 protokoller av 33 mulige, dvs en svarprosent på 73%. Faglige enkelt-beskrivelser i protokollene omfattet totalt 627 skår (33 svar per protokoll), hvorav faglig korrekte beskrivelser i hht gullstandarden var oppgitt i 23% (144 korrekte svar). 

Det var faglige mangler hos samtlige av de mottatte protokollene. GRADE-metoden ble tilpasset kriterier for generell smitte. Elleve av studiens protokoller omhandlet generell smitte på helseinstitusjonen, mens åtte protokoller omhandlet pasienter med MRSA på radiologisk avdeling. Det førte til at mange protokoller fikk en lav poengskår. Også på fakta-krav i hht utstyr og metoder, dokumenteres kvalitetssvikt. 

Konklusjon: Protokollene for MRSA-smitte ved radiologiske avdelinger, er ikke optimale for å forebygge smitte. Alle avdelinger blir utsatt for smitteutbrudd. Det vil gi alvorlige konsekvenser for pasienter, personell og samfunn.  

Author Biographies

Kajsa Pauline Boqvist

Radiografi, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet, Norge

Nina Helen Rudi

Radiografi, Institutt for naturvitenskapelige helsefag, OsloMet – storbyuniversitetet, Norge

Published
2018-06-21
How to Cite
Boqvist, K. P., & Rudi, N. H. (2018). Er hygiene-protokollene i radiologiske avdelinger optimale for å hindre MRSA-smitte?. Radiography Open, 4(1), 13. https://doi.org/10.7577/radopen.3112
Section
Articles