Ämne och fokus

Techne serien ägs av NordFo, Nordiskt forum för forskning och utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd. Serien publicerar sedan 1995 forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Från och med 2011 görs all publicering som "open access". Artiklarna som publiceras genomgår en "double blind review" process och håller därmed vetenskaplig standard. Techne serien fyller kraven för nivå 1 i "Publikationsforum (JUFO)" som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation, för mer info klicka här.

Journalens namn har sitt ursprung i det grekiska ordet techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting, både hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse, att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne serien öppnar för olika teoretiska, metodologiska och empiriska perspektiv på utbildning och lärande inom slöjdfältet.

Slöjdbegreppet inrymmer olika varianter av verksamheter där material och redskap ingår vid framställning av artefakter. Artiklarna kan exempelvis fokusera på pedagogiska, psykologiska, sociala, kulturella och tekniska sammanhang i formella och informella samt fysiska och virtuella lärmiljöer. Techne serien publicerar artiklar som diskuterar processer, materialitet och kroppsbaserade aspekter relaterade till slöjdområdet och nya former av slöjdande exempelvis makerkultur, do-it-your-self och craftivism. 

Granskningsprocess

Techne serien är avsedd för publicering av forskningsartiklar på nordiska språk eller engelska. Artiklarna genomgår peer review- process. Redaktionsrådet utser granskare med PhD, docents eller professors behörighet.

Vad händer efter att du lämnat in ett manuskript?

Ditt manuskript sänds in till två oberoende granskare. Granskarna har en månad tid att granska ditt manuskript. Efter det får du kommentarer på din text av båda granskarna (Techne reviewers form). Efter att du tagit ställning till kommentarerna och åtgärdat din text lämnar du in manuskriptet och "Techne author form" där du beskriver de ändringar som du gjort. Efter att redaktören tagit ställning till det reviderade manuskriptet kan du ännu ombes göra de sista ändringarna.

Då manuskriptet är färdigt skickar skribenten materialet till plagiatgranskning. Sänd filen som bifogad fil till URKUND genom att använda adressen: pirita.seitamaahakkarainen.hy(at)analyysi.urkund.fi

Den färdiga artikeln publiceras snarast möjligt. Hela processen från inlämnat första manus till publicerad artikel kan ta upp till ett år.

 

Sponsorer