Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
 • Manuskriptet är inte tidigare publicerat, och är heller inte värderat i annan tidskrift (i annat fall ge en kommentar till redaktören).
 • Texten följer givna mallanvisningar.

  Filen är i word- eller rtf- format.

 • Manuskriptet följer vedertagna forskningsetiska riktlinjer. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)
 • Manuskriptet är språkgranskat.
 • Dokumentet är anonymiserat inför peer-review processen...

  OM INTE läs följande anvisningar:

  Manuskripet är utformat så att författaren inte är möjlig att igenkännas under granskningsprocessen.

  Författaridentifikationen är avlägsnad från word-filen genom att klicka på "save as" och raderat författarnamnet nere till vänster i den aktuella menyn. Kom ihåg att spara därefter.

 • Jag tillåter att Techne serien låter plagiatgranska mitt manuskript innan publicering.

Riktlinjer för författare

Sänd in ditt manuskript

Techne serien vill uppmuntra till forskningsartiklar utifrån olika perspektiv; teoretiska, metodologiska och empiriska forskningsområden med inriktning på olika aspekter inom utbildning och lärande inom slöjdfältet. Artiklarna kan fokusera på sociala, psykologiska, pedagogiska, tekniska och kulturella sammanhang inom vilka hantverk och slöjd samverkar. Processer, tillverkning av artefakter och reflektion är av intresse inom olika utbildningskontexter såsom skolor, universitet, olika slöjdrelaterade praktiker och informella lärandemiljöer. Använda analyser kan vara utförda både utifrån kvalitativa och kvantitativa utgångspunkter. 

Mall

Ladda ner en mall i wordformat. Spara dokumentet på din egen dator och sen är det bara att börja skriva.

Under nerladdningen av mallen är det möjligt att dropbox ber dig logga in till dropbox. Om du inte använder dropbox till annat så kan du hoppa över detta skede och gå direkt till mallen genom att klicka längst ner i dialogrutan.

Vid eventuella frågor eller problem kontakta gärna Juha.Hartvik(at)abo.fi

 

Nedan följer en kort sammanfattning av mallens anvisningar

Rekommenderad längd på artiklarna är 6000‒8000 ord. Bilder kan tillkomma.

Artikelns word-text är i A4-format, marginaler 2.5 cm

Brödtext: Times New Roman nr 11, marginaljusterad med rak vänster- och högermarginal

Avstånd före: 0 pt

Avstånd efter: 10 pt

Radavstånd: Exakt och 14 pt

På första sidan:

Huvudrubrik Artikelns huvudrubrik (= rubriknivå 1): Arial nr 16, fet, centrerad

Underrrubrik Eventuell underrubrik: Arial 14, centrerad

Förnamn Efternamn (efter huvud- och ev. underrubrik): Arial nr 11, fet, centrerad

Abstrakt: Text i Times New Roman nr 11, kursiv stil, ”0-10-Exakt-14” (200‒250 ord)

Sökord: Text i Times New Roman nr 11, ”0-10-Exakt-14”, 5‒6 sökord

Artikelns text:

Rubriknivå 2: Arial 11, fet, avstånd före: 0 pt, avstånd efter: 2 pt, radavstånd Exakt och 14 pt

Underrubrik: Times New Roman nr 11, fet, Avstånd före: 0 pt. Avstånd efter: 2 pt. Radavstånd: Exakt och 14 pt

Ev. ytterligare underrubrik: Times New Roman nr 11, fet och kursiv Avstånd före: 0 pt. Avstånd efter: 2 pt. Radavstånd: Exakt och 14 pt

Använd ej fotnot.

Inga internetadresser i texten.

Referenser placeras inom parentes inne i texten och i alfabetisk ordning, t.ex. xxx xxx (Lindfors, 1991, 1997; Peltonen, 1988). xxx xxx Suojanen (1993, s. 23) xxx xxx

Längre citat skrivs med 1 cm indrag, Times New Roman nr 11. Avstånd före: 0 pt. Avstånd efter: 10 pt. Radavstånd: Exakt och 12 pt.

Tabelltext skrivs före tabell, Times New Roman 11 kursiv stil. t.ex. Tabell 1. Slöjdprocess xxx xxx.

Figurtext skrivs efter figur, Times New Roman 11 kursiv stil. t.ex. Figur 1. Slöjdprocess xxx xxx.

Referenser

Referenser skrivs med hängande indrag 0,5 cm och vänstermarginal: Times New Roman nr 10. Avstånd före: 0 pt. Avstånd efter: 2 pt. Radavstånd: Exakt och 14 pt.

Hänvisningar och referenser enligt APA-manualen och med hängande indrag, t.ex.

Aftonbladet. (u.å.). Undvik vanliga misstagen när du reser bort. Hämtat den 26 juni 2018: https://www.aftonbladet.se/contentstudio/uc/article28814543.ab

Johansson, M. (2002). Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap (Göteborg Studies in Educational Science, 183). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Johansson, M. & Andersson, J. (2017). Learning situations in Sloyd ‒ to become more handy, dexterous and skillful. Techne Series A 24(2), 2017, 93–109.

Kikkull, A. (2016). Didaktilised ja organisatoorsed tingimused opilaste teadmiste praktikasse rakendamise tohustamiseks tööopetuse ja reaalainete loimingu kaudu pohikoolis [Didactic and organizational conditions for forming students applicability of knowledge through integrating craft and sciences in compulsory school]. (Dissertations on social science, 104). Tallin: Tallins universitet, pedagogiska institutionen.

Prop. 2009/10:89. Bäst i klassen – en ny lärarutbildning. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/rattsligadokument/proposition/2010/02/prop.-20091089/

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Säljö, R. (2005). Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kulturella minnet. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.

Säljö, R. (2008). Den materiella kulturen och vårt kunskapande. I K. Borg & L. Lindström (Red.) Slöjda för livet – om pedagogisk slöjd (s. 11–14). Stockholm: Lärarförbundets förlag.

Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. (Originaltexter publicerade 1930–1935)

 

En separat författarpresentation på max 5 rader sänds in till redaktionen.

Förnamn Efternamn, akademisk grad, titel, bakgrund, arbetar med xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Förnamn Efternamn, akademisk grad, titel, bakgrund, arbetar med xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

 …och… om text flyttas över från ett annat dokument till Techne-texten kontrollera då en extra gång att den texten också blir justerad till Techne-mallens anvisningar!

 

 

Integritetspolicy

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.