Undersøkende prosesser i oppgaven nonfigurativ sammenføyd treskulptur

Grunnskolelærerstudenters stopp-punkter og kreative problemløsning i arbeid med å skape rom gjennom rytme, linje og bevegelse i materialet tre

  • Stein Erik Grønningsæter
  • Anna Lena Østern NTNU, Trondheim Program for lærerutdanning NAFOL

Abstract

Hensikten med studien som denne artikkelen bygger på er å undersøke hvordan en gruppe lærerstudenter har bearbeidet utfordringer og løst problemer i oppgaven sammenføyd nonfigurativ treskulptur som et arbeidskrav i et emne i kunst og håndverk under det første året som grunnskolelærerstudenter. Et teoretisk bakteppe beskrives gjennom Deweys pragmatiske filosofi, performativ teori, og kreativitetsteori. Det empiriske underlaget for studien er 32 prosesslogger og fotodokumentasjon fra arbeidsprosessen. Den kvalitative analysen ble gjennomført etter prinsippet sortere, redusere og argumentere. En første screening av loggene viste at de 32 studentene forholdt seg til lærerens veiledning under arbeidsprosessen i det kreative verksted som dominerte i undervisningsøktene. Så godt som alle hadde vansker med å transformere en skissert modell med myke papirstriper til det mer ubøyelige materialet tre. Tre grupper av problemløsning ble identifisert som henholdsvis løsningsorientert problemløsning, usikker problemløsning og utforskende problemløsning i forhold til oppgaven. Gjennom en narrativ analyse ble tre neonarrativer om de ulike prosessene skapt basert på fragmenter fra de tre studentgruppenes prosesslogger. Den fordypede analysen ble fokusert om stopp-punkter og kreativ problemløsning dokumentert i seks av loggene. De karakteristika som kunne beskrives langs et kontinuum var kortere eller lengre problemløsningsprosess, mindre eller mer risiko tatt og mindre eller mer kompleksitet i undersøkende problemløsning. Studentene skrev ikke mye om rom, rytme, linje og bevegelse, men spor fins i oppgaveløsningene. Uansett hvordan studentene hadde taklet oppgavens utfordringer og relativt strenge rammesetning skrev de fleste at de var fornøyde med sluttresultatet og at deres prosess hadde vært nyttig med tanke på arbeid i grunnskolens undervisning, og at de var positivt overrasket over resultatet.
Søkeord: nonfigurativ sammenføyd treskulptur, kreativt verksted, lærerstudenter, kunst og håndverk, neonarrativer, performative stopp-punkter.

Publicerad
2019-10-23
Referera så här
Grønningsæter, S. E., & Østern, A. L. (2019). Undersøkende prosesser i oppgaven nonfigurativ sammenføyd treskulptur. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 26(2), 29-48. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3346