Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen

  • Eva Ahlskog-Björkman
  • Mia Porko-Hudd
  • Marie Koch
  • Stina Westerlund
  • Kari Carlsen

Abstract

Inom läroämnet slöjd har sparsamhet och återanvändning alltid varit i fokus, men i och med de globala utmaningarna om klimatfrågor har hållbar utveckling blivit aktuellt inom alla livsområden, utbildningsnivåer och läroämnen. Detta faktum ledde till att det nordiska nätverket SELAS (Sloyd Education, Learning And Sustainability) grundades år 2017. Syftet med nätverket är att bedriva grundforskning och utvecklingsarbete inom slöjdutbildning med hållbarhet som värde, kunskaper och färdigheter genom social, teknologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet. Pedagoger inom olika ämnen och utbildningsnivåer anses vara i nyckelposition att utbilda människor om hållbar utveckling och ge dem verktyg för att bidra till detta. I föreliggande artikel undersöks och diskuteras hållbar utveckling i relation till slöjdundervisning genom intervjuer med åtta nordiska slöjdpedagoger. Det övergripande syftet för studien är att utforska nordiska slöjdpedagogers, i huvudsak lärarutbildares, syn på hållbar utveckling i slöjdundervisningen. Avsikten är att erhålla kunskap om hur hållbar utveckling kan utgöra didaktiskt innehåll i slöjdundervisningen. Resultaten visar att hållbar utveckling kan på ett flertal olika sätt naturligt utgöra didaktiskt innehåll i slöjdundervisningen utgående från läroämnet slöjd, pedagogen i slöjd och slöjdaren.

Sökord: didaktik, hållbar utveckling, slöjd, undervisning, Norden

Publicerad
2020-06-16
Referera så här
Ahlskog-Björkman, E., Mia Porko-Hudd, Marie Koch, Stina Westerlund, & Kari Carlsen. (2020). Nordiska slöjdpedagogers syn på hållbar utveckling som innehåll i slöjdundervisningen. Techne serien - Forskning i Slöjdpedagogik och Slöjdvetenskap, 27(2), 64-80. Hämtad från https://journals.hioa.no/index.php/techneA/article/view/3771