Mp3-inspelning som metod för att studera slöjdundervisning

Peter Hasselskog

Abstract

I föreliggande text diskuteras några olika typer av empiriskt material för att studera slöjdverksamhet. Särskilt fokus riktas mot dokumentation genom inspelning av lärares och elevers muntliga kommunikation med Mp3-spelare, samt jämförelser mellan Mp3- och videoinspelning. Utgångspunkt är erfarenheterna från avhandlingsstudien ”Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen” (Hasselskog, 2010). I texten diskuteras relationen mellan teori, empiri och metod. Vad man som forskare avser att studera, och vad som med olika insamlingsmetoder är möjligt att studera. En poäng som görs är att valet av empiri för att studera slöjdverksamhet i stor utsträckning avgör vad som är möjligt respektive vad som inte är möjligt att studera – något som motiverar att valet av insamlingsmetod styrs av syftet, vilket i sin tur påverkas av forskarens teoretiska utgångspunkter. Men, att detta samtidigt innebär att möjligheterna med en specifik insamlingsmetod, i denna text framförallt Mp3-inspelning, därigenom riskerar att inte utnyttjas till sin fulla potential. Att låta en speciell insamlingsmetod vara utgångspunkt, kan vara ett sätt att synliggöra nya perspektiv på slöjdundervisning och möjligheterna att studera denna.


Sökord: metod, slöjd, ljudinspelning, slöjdlärare, klassrumsforskning

URN:NBN:no-29966

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2011 Peter Hasselskog

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.