Hovedfokus og spennvidde

Formålet med Tidsskrift for ungdomsforskning er å publisere forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål til både forskere og et bredere publikum. Målgruppen er derfor både forskere, politikere, ungdomsarbeidere, skoleansatte og andre som er interessert i ungdommens situasjon i dagens samfunn.

Tidsskriftet publiserer artikler innen ungdomsforskningsfeltet, og har en tverrfaglig profil som favner fagfelt som psykologi, antropologi, sosiologi, pedagogikk m.m. Fagfellevurderte artikler utgjør 80-100 prosent av hvert nummer. Vi publiserer også kortere artikler som ikke er vurdert av eksterne fagfeller, under overskriften "Nye tall om ungdom", samt bokomtaler. Begge disse siste kategoriene blir vurdert direkte av redaksjonen.

I hele utgivelsestiden har tidsskriftet vært vurdert på publiseringsnivå 1.

Prosessen rundt fagfellevurderingen

Den fulle redaksjonen har møte fire ganger per år. Hver innkommet artikkel diskuteres da kollektivt. Dersom artikkelen finnes interessant og passende for tidsskriftet, oppnevnes en artikkelredaktør/ansvarlig blant redaksjonsmesdlemmene. Artikkelen sendes så til to uavhengige fagfeller/referees med kompetanse innenfor artikkelens fagfelt. I den videre prosessen følges forfattteren opp av artikkelredaktøren, ofte i flere runder. I de tilfellene der medlemmene av redaksjonen selv ønsker å publisere artikler, er det en selvfølge at artikkelansvarlig søker refereer med tilstrekkelig avstand til forfatteren.

Publiseringsfrekvens

Tidsskrift for ungdomsforskning utkommer to ganger i året, vår og høst.

Retningslinjer om Open Access

Alle artikler publisert i Tidsskrift for ungdomsforskning vil bli gjort tilgjengelige for gratis nedlasting på Internett gjennom tidsskriftets hjemmesider. Bidragsytere kan ikke reservere seg mot denne typen publisering i tidsskriftet.

Forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema

Tidsskrift for ungdomsforskning publiserer forskningsbaserte artikler hvor ungdom er tema. Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet er flerfaglig og belyser bredden i aktuelle problemstillinger knyttet til overgangen mellom barndom og voksent liv. Aldersspennet er fleksibelt, med et hovedfokus på ungdom i alderen 13 til 25 år.

Hovedsakelig publiseres empirisk baserte artikler, men også teoretiske artikler og oversiktsartikler ønskes velkommen. Innsendte artikler blir vurdert av to anonyme referees/fagfeller innen publisering. Tidsskriftet publiserer også kortere artikler, debattartikler og bokomtaler, som vurderes av redaksjonen.

Målgruppe

Tidsskriftet henvender seg både til forskere og til andre med interesse for ungdomsforskning. I tillegg til forskningsmiljøet tar tidsskriftet sikte på å nå yrkesgrupper som til daglig arbeider med og i forhold til barn og ungdom. Dette vil være ansatte innen skole, barnevern, kulturetater i kommuner og bydeler, sosial- og ungdomsarbeidere og tilsatte i institusjoner. Andre viktige målgrupper er beslutningstakere innen det barne- og ungdomspolitiske feltet og studenter og skoleelever. 

Bidragsyter

Publiseringsstøtte søkes hvert år fra Norges forskningsråd. Tidsskriftet eies av Velferdsforskningsinstituttet NOVA. 

Tidsskriftets historie

TFU har pr. 2017 utkommet i papirutgave i 16 år, d.v.s. siden 2001. I denne perioden er TFU blitt utgitt av Fagbokforlaget i samarbeid med NOVA. Hvert nummer har fra 90-140 sider. Redaksjonen og NOVA-HiOA har siden våren 2013  -  i tråd med blant annet anbefalinger fra NFR - gått over til publisering i open access utgave, og avtalen med Fagbokforlaget ble avviklet i

Formålet med tidsskriftet er å publisere forskning om ungdom og ungdomsrelaterte spørsmål. Tidsskriftets målgruppe er derfor både forskere, politikere, ungdomsarbeidere, skoleansatte og andre som er interessert i ungdommens situasjon i vårt samfunn.

Et bredt anlagt ungdomsforskningstidsskrift som TFU bidrar til å gjøre forskning om ungdom lettere tilgjengelig for alle. Andre tidsskrifter med en spesifikk innretning mot ungdom finnes ikke i Norge. TFU representereret fagfelt som heller ikke dekkes av andre nordiske tidsskrift på skandinaviske språk. TFU har i seinere år mottatt et økende antall artikler på blant annet dansk.