Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvandrerungdom i distrikts-Norge

Johan Fredrik Rye

Sammendrag

Mange østeuropeiske ungdommer flytter til norske utkantkommuner som følge av at
foreldrene får arbeid i de tradisjonelle bygdenæringene. I denne artikkelen analyserer jeg
hverdagslivserfaringene til disse ungdommene, deres identiteter og livsprosjekter, og
diskuterer hvordan de forhandler sine posisjoner som innvandrere i distriktssamfunnene.
Utgangspunktet er et kvalitativt materiale som består av individuelle intervjuer og
fokusgruppeintervjuer med 19 østeuropeiske ungdommer i én kystregion i Midt-Norge.
Materialet viser hvordan ungdommenes sosiale virkelighet preges av deres multi-lokale
identiteter, tilhørigheter og sosiale praksiser. Resultatet er ambivalente hverdagsliv
utformet i spennet mellom lokalsamfunnet og forskjellige transnasjonale sosiale rom.
Samtidig som det synes å være mange likhetstrekk mellom innvandrerungdommene i
distriktene og i de mer urbane regionene, demonstrerer materialet også hvordan den
rurale sosiogeografiske konteksten påvirker deres hverdagsliv i utkant-Norge.

Fulltekst:

PDF


Copyright (c) 2016 Johan Fredrik Rye

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.