Hovedfokus og spennvidde

The "Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)” er et fagfellevurdert Open Access tidsskrift på nivå 1 for yrkesrelevant utdanning til yrker og profesjoner under motto: ”Yrkesfag utvikles i fellesskap”. Tidsskriftet har rutiner for ekstern dobbelblind fagfellevurdering.

Bakgrunn
Utfordringene i fag- og fag- og yrkesopplæring som blant annet preges av stort frafall, læringstrykk, behov for kompetanseutvikling blant lærerne og elevers opplevelse av manglende relevans i utdanningens to første år.

Det er behov for mer samarbeid mellom arbeidslivet, videregående skoler og høyskole- og universitetssektoren om profesjonsretting og utvikling av kvalitet i utdanninger og FoU.

Det finnes ingen felles arena for erfaringsdeling, idéutveksling og samarbeid mellom de skandinaviske landene om synliggjøring av utfordringer og kompetanse i yrker og profesjoner. Vi ønsker at dette tidsskriftet skal bli en arena som viser yrker og profesjoner i et samfunnsperspektiv og som gir grunnlag for drøfting av utfordringer, kvalitet, yrkesstolthet og status i yrkesfag over landegrensene.

Hensikt og mål for tidsskriftet
Hensikten med tidsskriftet er å bidra til å

  • stimulere til dokumentert vitenskapelig arbeid i fag-/yrkesopplæringen, i yrkesfaglærer- og andre relevante profesjoner, og den delen av arbeidslivet som inkluderer fagfolk og fag- og profesjonsarbeid.
  • formidle aktuell forskning som kan bidra til debatt om styrking av yrkes- og profesjonsutdanning i Skandinavia.
  • utvikle kvalitet i fag- og yrkesopplæringen i samarbeid med arbeidslivet og de videregående skolene, samt med partssammensatte råd og utvalg.
  • utvikle profesjonsutdanningenes kvalitet, relevans og studentenes læringsutbytte gjennom å tilrettelegge for en sterkere sammenheng mellom utdanning, forskning og utviklingsarbeid (FoU) og arbeidslivets kompetansebehov.
  • oppnå et tettere samarbeid mellom aktører i yrkes- og profesjonsutdanningene og arbeidslivet,  gjennom utvikling av tidsskriftet i fellesskap med blant andre opplæringsansvarlige og ressurspersoner fra arbeidslivet, yrkesfaglærere, ansatte i offentlig sektor, studenter og forskere.

Målgruppe

  • aktører i fag- og yrkesopplæring og relevante profesjonsutdanninger, samt forskere i det yrkespedagogiske feltet.

Bidrag som publiseres
De vitenskapelig artiklene som publiseres, skal bidra til å belyse sentrale utfordringer på feltet og til et tettere samarbeid mellom høgskole-/universitet, de videregående skolene og arbeidslivet. De vitenskapelig bidragene skal være nytenkende og kreative, velstrukturerte og velformulerte, velargumenterte og veldokumenterte, relevante og viktige for forskning og praksis på feltet. Bidragene:

  • presenterer ny innsikt på feltet
  • har en form som gjør resultatene ettersporbare og anvendelige i ny forsking og utvikling
  • har et språk og en distribusjon som gjør den tilgjengelig for forskere og andre i arbeidslivet og profesjonsfeltet som kan ha interesse av dem.

For krav til bidrag som publiseres, se Vurderingsverktøy for kvantitative- og kvalitative metoder samt Aksjonsforskning.

Språk
Artikler kan publiseres på norsk, men åpner også for andre skandinaviske språk. Alle fagfellevurderte artikler skal i tillegg inkludere en alternativ engelsk tittel og et engelsk sammendrag på 150 - 250 ord.

Prosessen rundt fagfellevurderingen

Fagfeller
Det er oppnevnt fagfeller for vitenskapelige artikler. Hver fagfellevurderte artikkel har minst 2 fagfellevurderinger av personer med erfaring/utdanning innen fagfeltet og med minimum førstekompetanse.

Fagfellevurdering skjer anonymt.

Publiseringsfrekvens

Artiklene publiseres fortløpende, og samles i ett nummer per år.

Retningslinjer om Open Access

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.