Undervisning og undervisningspraksis i yrkesfaglærerutdanning

Yrkesfaglærerstudenters og praksislæreres perspektiv på lærerutdanning for og i praksis

  • Rosaline Mary Schaug OsloMet - storbyuniversitetet
  • Karin Herudsløkken OsloMet - storbyuniversitetet
Emneord (Nøkkelord): Yrkesfaglærer, yrkesfaglærerutdanning, yrkesdidaktikk, teori-praksis

Sammendrag

Denne artikkelen retter søkelyset mot praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfags (PPU-y) relevans for og i pedagogisk praksis, sett fra studentenes og praksislærernes synsvinkel.

Det er begrenset kunnskap om hva praksisfeltet ser som relevant i studentens første undervisningspraksis. Formålet med denne artikkelen er derfor å bidra til mer kunnskap om dette feltet. Følgende forskningsspørsmålene ble stilt:

Hvilke aspekter av sin utdanning oppfatter yrkesfaglærer-studenter som relevante for og i undervisningspraksis?

Hvordan samsvarer studentenes forståelse av relevans med praksislærernes syn?

Data ble innsamlet ved hjelp av et kvantitativt/kvalitativt spørreskjema, semistrukturerte intervjuer og fokusgruppeintervjuer, og representerer både PPU-y-studenters og praksislæreres synspunkter.

Våre funn viser at studenters oppfatning av hva som er relevant å erfare i pedagogisk praksis, er noe forskjellig fra hva praksislærerne sier. Resultatene viser også forskjeller i erfaringer med yrkesdidaktikk. Resultatene indikerer videre at både praksislærere og studenter opplever utfordringer med veiledning, og praksislærerne ønsker og trenger mer støtte. Basert på våre funn vil vi si at det er et presserende behov for å etablere en mer formell dialog mellom universitetet og praksisfeltet, både på et personlig nivå så vel som på et organisatorisk nivå, med hensyn til innhold i PPU-y utdanning, retningslinjer for pedagogisk praksis, samt rolle og status for praksislærer.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografier

Rosaline Mary Schaug, OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

universitetslektor

Karin Herudsløkken, OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning

universitetslektor

Referanser

Aspøy, M. T., Skinnarland, S. & Tønder, H. A. (2017). Yrkesfaglærernes kompetanse. Fafo-rapport 2017:11. Retrieved from: https://www.fafo.no/images/pub/2017/20619.pdf

Barbour, R. S. & Kitzinger, J. (1999). Developing Focus Group Research: Politics, Theory and Practice. London: SAGE.

Billett, S. (2014). Learning in the circumstances of practice. International Journal of Lifelong Education, 33(5), 674-693. DOI: https://doi.org/10.1080/02601370.2014.908425

Broad, J. H. (2016). Vocational knowledge in motion: rethinking vocational knowledge through vocational teachers’ professional development. Journal of Vocational Education & Training, 68(2), 143-160. DOI: https//doi.org/10.1080/13636820.2015.1128962

Bødtker-Lund, D., Hansen, K., Haaland, G., & Vagle, I. (2017). Endringsbehov i norsk yrkesopplæring? - Elevers, lærlingers og yrkesfaglæreres erfaringer med yrkesopplæring i Vg1. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 2, 1-33. DOI: https//doi.org/10.7577/sjvd.2577

Canrinus, E. T., Bergem, O. K., Klette, K., & Hammerness, K. (2015). Coherent teacher education programmes: Taking a student perspective. Journal of Curriculum Studies, 49(3), 313-333. DOI: https//doi.org/10.1080/00220272.2015.1124145

Clarke, A., Triggs, V. & Nielsen, W. (2013). Cooperating teacher participation in teacher education: A review of the literature. Review of Educational Research, 84(2), 163-202. DOI: https//doi.org/10.3102/0034654313499618

Dahlback, J., Hansen, K, Haaland, G., & Sylte, A. L. (2011). Yrkesdidaktisk kunnskapsutvikling og implementering av nye læreplaner (KIP): Veien til yrkesrelevant opplæring fra første dag i Vg1 (Rapport og utredninger nr. 1/2001). Lillestrøm: Høgskolen i Akershus.

Darling-Hammond, L. (2006). Powerful teacher education. Lessons from exemplary programs. San Francisco: Jossey-Bass.

Darling-Hammond, L. (2010). Teacher education and the American future. Journal of Teacher Education, 61(1-2), 35-47. DOI: https//doi.org/10.1177/0022487109348024

Dewey, J. (1916). Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. New York: The Macmillan Company. Retrieved from: https://en.wikisource.org/wiki/Democracy_and_Education

Dewey, J. (1933). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process. Boston: D.C. Heath and Company.

Eraut, M. (2004). Transfer of knowledge between education and workplace settings. In Rainbird, I., Fuller, H. & Munro, A. (Eds.), Workplace learning in context (pp. 201-222). London: Routledge.

Graham, B. (2006). Conditions for successful field experiences: Perceptions of cooperating teachers. Teaching and Teacher Education, 22(8), 1118-1129. DOI: https//doi.org/10.1016/j.tate.2006.07.007

Grande, S. Ø., Lyckander, H., Landro J. & Rokkones, K. (2014). Fram i lyset: En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Lillestrøm: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hatch, J. A. (2002). Doing qualitative research in education settings. Albany: State University of New York Press.

Heggen, K. & Terum, L. I. (2013). Coherence in professional education: Does it foster dedication and identification? Teaching in Higher Education, 18(6), 656-669. DOI: https//doi.org/10.1080/13562517.2013.774352

Heggen, K., Smeby, J.-C., & Vågan, A. (2015). Coherence. A longitudinal approach. In: J. G. Smeby, & M. Suthpen, (Eds.). From Vocational to Professional Education: Educating for Social Welfare (pp. 70-88). Milton Park: Routledge.

Hiim, H. & Hippe, E. (2001). Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere. Oslo: Gyldendal Norsk.

Hiim, H. & Hippe, E. (2006). Praksisveilednig i lærerutdaningen. En didaktisk veiledningsstrategi (2nd edition). Oslo: Gyldendal akademisk.

Hiim, H. (2013). Praksisbasert yrkesutdanning: Hvordan utvikle relevant yrkesutdanning for elever og arbeidsliv? Oslo: Gyldendal akademisk.

Hiim, H. (2015). Kvalitet i yrkesutdanning. Resultater fra et aksjonsforskningsprosjekt om yrkesutdanningens innhold og struktur. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 99(2) 136-148 Retrieved from: https://www.idunn.no/file/pdf/66781835/kvalitet_i_yrkesutdanningen_-_resultater_fra_et_aksjonsfors.pdf

Hiim, H. (2016). Educational Action Research and the Development of Professional teacher knowledge. Gunnarsson, I. E., Hansen, H. P., Nielsen, B. S. & Sriskandarajah, N. (Eds.), Action research for democracy: New ideas and perspectives from Scandinavia (pp. 147-161). Oxon: Routledge.

Hiim, H. (2017). Ensuring curriculum relevance in vocational education and training: epistemological perspectives in a curriculum research project. International journal for research in vocational education and training, 4 (1), 1-19. DOI: https//doi.org/10.13152/IJRVET.4.1.1

Haaland-Sund, G. H. (2005). Forskjellighet og mangfold – muligheter eller begrensninger for individ og arbeidsplass. Et aksjonsforskningsprosjekt med studier av læring i daglig arbeid, gjennom medvirkning, demokratiske prosesser og interessedifferesiering. (Doctoral Thesis, Roskilde University Center, Denmark). Retrieved from: http://www.fiff.no/arch/_img/2865500.pdf

Inglar, T. (2011). Yrkesfaglærere og elever i et globalisert samfunn. Nordic Journal of Vocational Education and Training, 1(1), 1-16. DOI: https//doi.org/10.3384/njvet.2242-458X.11v1i1a4

Inglar, T. (2015). Erfaringslæring. Kristiansund: Portal Akademisk.

Kunnskapsdepartmentet (2013). Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag trinn 8-13. Retrieved from: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/diverse/forskrift_om_rammeplan_for_praktisk_pedagogisk_utdanning_for_yrkesfag_trinn_8_13.pdf

Kunnskapsdepartementet (2015). Strategi Yrkesfaglærerløftet – for fremtidens fagarbeidere. (10/2015). Retrieved from: https://www.regjeringen.no/contentassets/a196e650447d459faa1b1e1879216f3e/kd_yrkesfaglarerloftet_web_01.10.pdf

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lloyd, C. & Payne, J. (2012). Raising the quality of vocational teachers: continuing professional development in England, Wales and Norway. Research Papers in Education, 27(1), 1-18. DOI: https//doi.org/10.1080/02671522.2010.483524

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (2006). Evaluering av allmennlærerutdanningen i Norge 2006. Del 1: Hovedrapport og Del 2: Institusjonsrapporter. Oslo: NOKUT. Retrieved from: https://www.nokut.no/contentassets/40568ec86aab411ba43c5a880ae339b5/alueva_hovedrapport.pdf

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (2013). PPUs relevans for undervisning i skolen. En kartlegging av studenters og nyutdannede læreres oppfatninger. Lysaker: NOKUT. Retrieved from: https://www.nokut.no/contentassets/9989482e51f1473786a8037c4b71b46d/lid_stein_erik_ppus_relevans_for_undervisning_i_skolen_2013_3.pdf

Nasjonalt råd for lærerutdanning (2014). Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger. Oslo: NRLU. Retrieved from: http://www.uhr.no/documents/Nasjonale_retningslinjer_PPU

Nilssen, V. (2010). Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget.

OECD (2010). Learning for jobs: Synthesis Reports of the OECD Reviews of Vocational Education and Training. Paris: OECD Publishing. https://dx.doi.org/10.1787/9789264087460-en

OECD (2012). Better Skills, Better Jobs, Better Lives: A Strategic Approach to Skills Policies. Paris: OECD Publishing. Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264177338-en.

Ofsted, Annual Report (2017). Education, children’s services and skills. Retrieved from https://www.gov.uk/government/publications/ofsted-annual-report-201617-education-childrens-services-and-skills

Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods Integrating Theory and Practice (4th edition). London: Sage Publications Inc.

Sannerud, A. R. (2005). Læring på byggeplassen - utopi eller realitet? Et aksjonsforskningsprosjekt i byggebransjen (Doctoral Thesis, Roskilde University Center, Denmark). Retrieved from: http://rudar.ruc.dk/bitstream/1800/1613/1/L%C3%A6ring_p%C3%A5_byggeplassen.pdf

Schön, D. (1983). Revidert utgave (1991). The reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Schön, D. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.

Skagen, K. (2013). I veiledningens landskap. Oslo: Cappelen Damm.

Sylte, A. L (2015). Yrkesretting av teorien og yrkesdifferensiering. In Eikeland, I. O., Hiim, H. & Schwencke E. (Eds.), Yrkespedagogiske perspektiver (p. 140-167). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sylte, A. L. (2017). Didaktiske prinsipper for relevant yrkes- og profesjonsutdanning. (Doctoral Thesis). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus.

Syverstad, E. & Nymark, S. (2016). Yrkesrelevante oppgaver i praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag. Scandinavian Journal of Vocations in Development, 1, 1-24. DOI: https://doi.org/10.7577/yu.1613

UNESCO (2012). Building skills for work and life. Transforming technical and vocational education and training. Paris: UNESCO Press. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002160/216065e.pdf

Vygotsky, L. S. (1980). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge MA: Harvard University Press.

Young, M. (2000). Improving vocational education: Trans-European comparisons of developments in the late 1990s. In Marja-Leena Stenström and Johanna Lasonen (Eds.), Strategies for reforming initial vocational education and training in Europe (pp. 147-164). Jyväskyla: University of Jyväskyla, Institute for Educational Research. Retrieved form: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED442958.pdf

Zeichner, K. (2002). Beyond traditional structures of student teaching. Teacher Education Quarterly, 29(2), 59-64. Retrieved from: http://www.jstor.org/stable/23478291

Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections between campus courses and field experiences in college- and university-based teacher education. Journal of Teacher Education, 61(1-2), pp. 89-99. DOI: https//doi.org/10.1177/0022487109347671

Aamodt, P. O., Carlsten, T. C., Caspersen, J., Grøgaard, J. B. & Røsdal, T. (2016). Kompetanseutvikling blant yrkesfaglærere: En undersøkelse basert på OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS). NIFU-rapport 6/2016. Oslo: NIFU. Retrieved from: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/kompetanseutvikling_blant_yrkesfaglarere.pdf

Publisert
2019-05-08
Hvordan referere
Schaug, R. M., & Herudsløkken, K. (2019). Undervisning og undervisningspraksis i yrkesfaglærerutdanning. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 53 - 80. https://doi.org/10.7577/sjvd.3218
Seksjon
Vitenskapelige artikler