Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter

Mer yrkesrelevant og meningsfull praksisperiode for PPU-y-studentene

  • Karin Herudsløkken OsloMet - storbyuniversitetet
  • Rosaline Mary Schaug OsloMet – storbyuniversitetet
  • Eva Schwencke
Emneord (Nøkkelord): identitet, praktisk pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk, yrkespedagogikk

Sammendrag

Artikkelen undersøker utfordringer som praksislæreren står overfor i sine studenters praksisperioder ved Praktisk-pedagogisk utdannelse for yrkesfag (PPU-y). Forskning viser pedagogiske utfordringer innen yrkesfaglige studieretninger, særlig ved Helse- og oppvekstfag i videregående skole (HO) (Schaug & Herudsløkken, 2019). Det drøftes hvordan utdanningen på HO kan bli mer yrkesrelevant og meningsfull og gi en større helhet og sammenheng. Praksislærere og elever ved HO deltok i studien.
Problemstillingen er: Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter møter praksislærerne i tilretteleggingen av PPU-y- studentenes praksisperioder?
Det drøftes fem hovedutfordringer: Integrering av teori og praksis i praksisperioden, hvordan praksislæreren kan bidra til yrkesforankring og yrkesretting i utdanningen av yrkesfaglærere og hvordan praksislæreren kan bidra til å utvikle likeverdig dialog med studentene diskuteres. Videre drøftes hvordan praksislæreren kan møte den doble og tredoble yrkesrollen. Avslutningsvis diskuteres mulighetene for å utvikle samarbeidet mellom praksisfeltet og universitetet.
Datamaterialet for artikkelen bygger på dybdeintervjuer og gruppeintervju (2017-2018), og analyse av styringsdokumenter.
Studiens funn: Studentenes og praksislærernes ulike syn på sammenhengen mellom teori og praksis førte til frustrasjon for begge parter og at studentene opplevde lite meningsfull utdanning. En utydelig yrkesforankring og yrkesretting av undervisningen gjennomsyret også praksisperioden. Det var en tydelig forskjell mellom studentenes og praksislærernes oppfatning av dialogen i praksisperioden. Praksislærernes forhold til sin egen komplekse tredoble yrkesrolle, var overraskende uklar og kom til syne ved praksislærernes prioritering mellom elever og studenter. Praksislærerne ønsker å styrke samarbeidet med lærerne på PPU-y-studiet ved universitet.
Artikkelen konkluderer med at styrking av samarbeidet mellom lærerne på universitetet og praksislærerne i videregående skole kan bidra til å øke bevisstheten om det gjensidige og felles ansvaret som lærerutdannere for det helhetlige PPU-y-studiet og bedret yrkesrelevans i undervisningen inne på campus og i praksisperiodene.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Forfatterbiografier

Karin Herudsløkken, OsloMet - storbyuniversitetet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning
universitetslektor

Rosaline Mary Schaug, OsloMet – storbyuniversitetet

Institutt for yrkesfaglærerutdanning
universitetslektor

Eva Schwencke

1. amanuensis

Publisert
2019-11-16
Hvordan referere
Herudsløkken, K., Schaug, R. M., & Schwencke, E. (2019). Praksislærerens utfordringer, dilemmaer og muligheter. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling, 4(1), 196 - 219. https://doi.org/10.7577/sjvd.3342
Seksjon
Vitenskapelige artikler