Innlogging eller Registrer for innlevering

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
 • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (gi eventuelt en utfyllende forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Filformat for manuskript og kontaktinformasjon: Microsoft Word Bildeformat: jpg eller png Lydfilformat: mp3 Videofilformat: mp4 eller avi.
 • Manuskriptet følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen.
 • DOI eller URL-adresser er oppgitt i referanselisten for alle siterte kilder som foreligger på nett. DOI og URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. https://doi.org/10.7577/sjvd.3249 eller http://pkp.sfu.ca).
 • Manuskriptet følger Forfatterinstruksen som muliggjør anonym fagfellevurdering.
 • Manuskriptet følger prinsippene for universell utforming.
 • Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se Forskningsetiske retningslinjer og Medforfattarskap fra de nasjonale forskningsetiske komiteer). Utfylt og signert erklæring om medforfatterskap sendes inn for artikler som har flere enn én forfatter.

Forfatterinstruks

Midlertidig stopp i mottak av nye manus

Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMET har besluttet å stoppe finansieringen av fakultets tidsskrifter. Redaksjonen i SJVD jobber derfor med å finne alternativ finansiering og mulig utgivelse gjennom et forlag. Inntil disse avtalene er på plass, er vi pålagt å ikke ta imot nye manus.Aksepterte manus som ble levert før mottaket ble stoppet i slutten av april 2020 vil, så sant de er endelig godkjent, bli publisert senest i begynnelsen av sptember.

Redaksjonen beklager den usikkerheten dette medfører, og har forståelse for at forfattere vil forsøke publisering i andre tidsskrifter. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon når situasjonen er avklart.

 

Artikler må være i tråd med SJVDs hensikt og mål som beskrevet i Om tidsskriftet

Publisering i SJVD er gratis. For å lette publiseringsprosessen ber redaktørene bidragsyterne om å overholde denne forfatterinstruksen.

Språk
SJVD godtar manuskript på engelsk (UK eller US) og skandinavisk språk.

Manuskriptet
Manuskriptet, inkludert abstrakter og referanseliste, skal inneholde 6 - 8 000 ord. Artikler på et skandinavisk språk må ha tittel (og undertittel) både på skandinavisk og engelsk. Videre må de ha to abstrakter, en på skandinavisk og en på engelsk. Abstraktene skal inneholde 250 - 300 ord hver. Abstraktet etterfølges av tre til fem emneord. Artikler på et skandinavisk språk har emneord/keywords både på skandinavisk og engelsk.

Stiler og bibliografisk formatering
Artikler må følge American Psychological Association Style APA 6th/7th, både med hensyn på referanser og formatering, inkludert videoer, bilder, figurer og tabeller.

 • Font: Times New Roman
 • Størrelse: 12 pt
 • Kursiv: kan brukes
 • Understreket tekst: Kun tillatt i nettadresser og DOIer
 • Fet: bare tillatt i overskrifter
 • Justering: Venstre
 • Linjeavstand: 1,5
 • Avsnittsavstand: Før 0 pt, Etter 8 pt
 • Marger, topp, bunn, venstre og høyre: 2,5 cm
 • Alle illustrasjoner, figurer og tabeller vises på riktig plass.
 • Fotnoter aksepteres ikke (begrunnet i hensynet til universell utforming)

Universell utforming
SJVD følger prinsippene for universell utforming. Tilgjengelighet krever høy grad av bevissthet om styrken i forenkling og omfattende tekstforklaringer når du bruker videoer, bilder, figurer og tabeller. W3C-retningslinjene for tilgjengelighet til webinnhold (WCAG) 2.1 gir omfattende informasjon om universell utforming.

Redaksjonell vurdering
SJVD-redaksjonen utfører en første redaksjonell gjennomgang av alle innleverte manuskripter. Redaktørene meddeler forfatteren resultatet av den innledende vurderingen, inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer (hvis aktuelt). Avhengig av kvaliteten på manuskriptet igangsettes fagfellevurderingsprosessen. Etter fagfellevurderingen foretar redaksjonen en endelig redaksjonell vurdering av manuskriptet og meddeler resultatet inkludert en relevant tilbakemelding med forslag til forbedringer til forfatteren.

Dobbelt blind fagfellevurdering
Manuskriptfilen (Microsoft Word) og andre mediefiler må være helt anonymisert (inkludert filenes metadata), dvs. at alle direkte eller indirekte person- og institusjonsopplysninger om forfatteren(e) er utelatt for å muliggjøre dobbelt blind fagfellevurdering. SJVDs fagfellevurderingsskjema gir en ide om fokus for prosessen.

Vennligst oppgi kontaktinformasjon for forfatteren(e), inkludert artikkelens tittel, et kortfattet notat med biografiske detaljer, og kontaktdetaljer for foreslåtte potensielle fagfeller innenfor det aktuelle fagområdet i et eget dokument som lastes opp sammen med manuskriptet ved innlevering.

SJVD oppfordrer sine forfattere til å støtte fagfellevurderingsprosessen ved å foreslå kvalifiserte potensielle fagfeller innen sine fagfelt.

Resultatet av vurderingen av manuskriptet
Gjennomgangsprosessen kan ha ett av fire utfall:

 • Artikkelen er egnet for publisering uten endringer
 • Det kreves kun mindre justeringer før publisering
 • Artikkelen kan kun publiseres etter store revisjoner
 • Artikkelen vurderes ikke å være egnet for publisering i SJVD

Redaksjonen avgjør hvorvidt det er behov for en ny fagfellevurderingsprosess dersom manuskriptet aksepteres på betingelse av revisjon.

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.