Innlogging eller Registrer for innlevering

Sjekkliste for innleveringen

Forfatteren må krysse av for at innleveringen oppfyller kravene som listes under. Innleveringer som ikke oppfyller disse, kan bli returnert til forfatteren.
  • Manuskriptet er ikke tidligere publisert, og er heller ikke til vurdering i noe annet tidsskrift (eller gi forklaring i feltet 'Kommentarer til redaktøren').
  • Manuskriptfilen er levert i Microsoft Word eller RTF filformat.
  • Så langt det går an er URL-adresser oppgitt til alle siterte kilder som foreligger på nett. URL-adressene skal være klikkbare (som for eks. http://pkp.sfu.ca).
  • Teksten bruker enkel linjeavstand; 12-punkts skrifttype som normalskrift (helst Times New Roman); kursiv i stedet for understreking (unntatt i URL-adresser); bruker aldri fet skrift (unntatt i overskrifter: kursiv er ellers eneste uthevingsmåte); og alle illustrasjoner, figurer og tabeller er satt inn på rett plass i teksten.
  • Teksten følger formatkravene for stil og bibliografisk formatering, slik de er angitt i Forfatterinstruksen, som finnes i Om tidsskriftet.
  • Hvis manuskriptet sendes inn til en fagfellevurdert seksjon i tidsskriftet, er særinstruksen for å Sikre anonym Fagvurdering) fulgt. Forfatteren(e) bekrefter at alle relevante forskningsetiske vurderinger av manuskriptet er gjort, og sier seg villig til å redegjøre for dette på forespørsel. (Se også Retningslinjer fra de nasjonale forskningsetiske komiteer)

Forfatterinstruks

Publisering og manuskriptinnlevering er gratis.

Vurderingsverktøy for artikler basert på kvantitativ forskning, til bruk for forfattere og fagfeller

Del 1 Generelle retningslinjer for alle bidrag
For å styrke kvaliteten på tidsskriftet gjelder noen generelle retningslinjer for alle artikler uansett tilnærming, til bruk som forfatterveiledning og fagfellevurdering. Tidsskriftet ønsker metodemangfold, og de generelle retningslinjene er supplert med mer detaljerte vurderingsverktøy for ulike tilnærminger og design; kvantitativ-, kvalitativ- og aksjonsforskningsdesign.

1 Nytenkende og kreativ
Blir emnet og problemstillinger behandlet på en ny, original eller kreativ måte?

2 Velstrukturert og velformulert
Er manus klart strukturert og av passende lengde? Er manus klart formulert med forståelig og konsis språkbruk, samt passende detaljeringsgrad? Er språkbruken slik at teksten blir tilgjengelig både for forskere og for yrkes- og profesjonsfeltet? Er det god sammenheng mellom problemstilling, analyser og konklusjoner?

Tittel: Er den informativ? Beskriver den innholdet?
Introduksjon:
Beskrives bakgrunn for studien tydelig?
Oppsummeres aktuell forskning og relevant teori?
Begrunnes og problematiseres forskningsområdet?
Vises det hvorfor studien er relevant for profesjonsfeltet og forskersamfunnet?
Beskrives og begrunnes valgt problemstilling og forskningsspørsmål?
Er studiens formål og kontekst klart beskrevet?
Metode & analyse:
Passer den valgte tilnærmingen og metode til problemstillinger og emne? Er anvendt metode, utvalget og analyse av data tydelig beskrevet og begrunnet? Er analysen klart, nyansert og tydelig beskrevet med passende detaljeringsgrad? Er analyseprosessene tydelige og begrunnet? Er forskerhåndverket, med vekt på transparens, ærlighet og nøyaktighet, dokumentasjon, autonomi og konfidensialitet tydelig beskrevet? Vises kritisk refleksjon og diskusjon over begrensinger og svakheter i studien? Ble studien lagt frem NSD/etisk komité og følger studien kravene?
Resultat & diskusjon
: Presenteres resultatene i kortfattet form og i samsvar med teoretisk og metodisk tilnærming? Er det sammenheng mellom formål, resultat og diskusjon? Forholder diskusjonene seg til valgt teori, egne og andres resultater?
Konklusjon:
Svarer konklusjonen på forskningsspørsmålet/problemstillingen?
Beskrives forslag til oppfølgende forskning?

3 Velargumentert og veldokumentert
Er diskusjoner og konklusjoner underbygget av dekkende argumentasjon og dokumentasjon? Siteres tilstrekkelig med relevant litteratur? Er sitert litteratur anvendt korrekt?

4 Relevant og ny innsikt for forskning
Er studien relevant for forskningsfeltet? Begrunnes det?
Gir studien ny innsikt og økt forståelse for forskningsfeltet?

5 Relevant og ny innsikt for praksisfeltet
Er studien relevant for praksisfeltet? Begrunnes det?
Gir studien ny innsikt og økt forståelse for praksisfeltet?

Del 2
Tilleggskriterier for kvalitetsvurdering av bidrag basert på kvalitative studier

Vurderingskriterier

Vurdering

Datainnsamling: Viser type spørsmål i studien; undersøkelsen/intervjuguiden (åpne lukkede), kategorier for observasjoner og analyse etc.,

 

Tilleggskriterier for bidrag basert på Aksjonsforskning

Vurderingskriterier

Vurdering

Vises handlings- og endringsprosessene og sammenhengen mellom dem. Begrunnelser og kritiske refleksjoner?

 

Vises egen forskerrolle, tiltak for å styrke deltakerprosessene, og kritiske refleksjoner over disse?

 

Vises refleksjoner over gyldighet, begrepsutviklende og allmenngjørende prosesser og prosedyrer?

 

Tilleggskriterier for kvalitetsvurdering av bidrag basert på kvantitative studier

Vurderingskriterier

Vurdering

Representerer utvalg og utvalgsstørrelse populasjonen?
Gjøres det rede for subgrupper i befolkningen som ikke dekkes av studien?
Er svarprosenten høy nok?
Er dataanalysen standardisert?
Validitet/relabilitet?

 

Erklæring om personvern

Navn og e-postadresser som skrives inn til dette tidsskriftet og nettstedet vil kun bli brukt for de formålene som er oppgitt for tidsskriftet eller som følger av gyldig rettslig pålegg, og vil ikke bli gjort tilgjengelig verken for andre formål eller for uvedkommende.